ช่วยกันซื้อข้าว ปรากฏการณ์ที่น่าจดจำา ลดต้นทุนการผลิต เรื่องการเมือง

Daily News Thailand - - ภาพ-ข่าวสังคม -

...คงหนีไม่พ้นเนื้อห�ในธ ร่�ง พ.ร.ป.... เมื่อ องค์กร อิสระ... ก็ต้องม�เน้นข้อกำ�หนด ของผู้ดำ�รงตำ�แหน่ง

เชียร์คณะกรรมก�ร ร่�งรัฐธรรมนูญ (กรธ.) น่� ทำ�ควบคู่ไปเลย...ไหน ๆ ก็ใหม่ทั้งรัฐธรรมนูญ และ พ.ร.ป....ก�รบ้�นก�รเมืองจะได้เข้�ทเข้ี่�ท�งสู่ ยุคปฏิรูปอย่�งจริงจังเสียที......... ธ ... กรณีร่�ง พร.ป.ที่เกี่ยวกับคณะกรรมก�รก�รเลือกตั้ง (กกต.) ซึ่งยังไม่ได้ข้อยุติดี ...จะ ทำ�ให้ กกต.ด้�นบริห�รกล�ง ออกอ�ก�ร...เฉ่ง กรธ. ไม่จริงใจ ประธ�น กรธ.ออกม�เตือนเรื่อง บ้�นเมือง ต้องยึดประโยชน์ส่วนรวม อย่�คดิถึงแต่ส่วน ตัว... ...ตกลงไม่รู้จะเกี่ยวกับที่ กรธ.เขียน ให้มี แทน ต�มร่�งเดิมของ กกต.หรือ เปล่�?...หรือลึก ๆ ยังมีอะไรที่หมกเม็ดไว้อีกอย่�งนั้นหรือ?......... ธ

ดร�ม�่ชว่ยช�วน�เกี่ยวข้�ว... กับร�ค�ข�้ว เปลือกตกตำ่�...จนช�วน�ตอ้งสีข้�วเอง ข�ยเอง ไม่พึ่งโรงสี ไม่ผ่�นพ่อค้� คนกล�ง...สังคมไทย คนละไม้ละมือโอบอุ้มช่วยเหลือธ ย่อมเป็น ...แต่ถ้�ก�รช่วยเกี่ยวข้�วเป็นไปเพื่อธ ก็ว่�ไปอย่�ง...แต่ทำ�ไปทำ�ม� ประเด็นนี้

... ให้ช�วน� กำ�ลงัถูกดึงเข้�ม�เป็น ... ขึ้นชื่อว่� ชว่ยแล้ว ถ้�ช�วน�ได้ประโยชน์แท้จริง ...ส่วนใครจะได้ ประโยชน์ท�งก�รเมืองอะไร อย่�งไร น�ทนี้ี ผลที่เกิดขึ้นก็ยังไม่เท่� จ�กก�รข�ยข้�ว......... ธ รัฐบ�ลยัง ...ขน�ดเปลี่ยนตัวทั้ง จนถึง แล้ว ก็ยังไม่ส�ม�รถฟ้อง ได้...นับ ๆ ดู เลื่อนฟ้องม�แล้วถึง 5 ครั้ง... ไม่รู้เกิดอะไรขึ้น...เรื่องนี้เลย ยังค�ร�ค�ซงักันต่อ... ส่วนดี เอสไอเองก็เพิ่งตั้งกรรมก�ร ข้�ร�ชก�รส�มภีรรย� ทเกี่ี่ยวข้องกับคดี ให้รู้ผลใน 30 วัน...ธ ...แต่ส่งผลแน่นอนต่อธ ภ�พลักษณ์ของดีเอสไอ......... นี่เหมือนกัน น่�จะเป็นเรื่องใหญ่ม�ก ที่ รมว.ยุติธรรม ซึ่งเป็นประธ�นศูนย์อำ�นวยก�ร ต่อต้�นก�รทุจริตแห่งช�ติ (ศอตช.) ออกม�เผย...ตรวจสอบพบเจ้�หน้�ที่ รัฐ มีส่วนต้อง ในโครงก�รรับจำ�น�ำ ข�้วสมัย อีก 80% ที่เหลือ ประม�ณ ...เป็นฝ่�ยนโยบ�ย 2,000 ร�ยและฝ่�ยปฏิบัติ 4,000 ร�ย... นอกจ�กนี้ยังมีกลุ่มผู้ประกอบก�รภ�คเอกชนอีก... ส่วนอดีตน�ยกฯธ ที่ต้องรับผิดชอบคว�มเสียห�ย 20% เป็นเงิน นั้นอยู่ในขั้นตอนที่ดำ�เนินก�รไปก่อนหน้�นแล้ี้ว... ก็คือ ตัวเลขเจ้�หน้�ทรัี่ฐ ที่ต้องรับผิดชอบคว�มเสียห�ยนั้น อย่�งที่ไม่เคยปร�กฏม� กอ่น...และห�กต้องถูกให้รับผิดชอบคว�มเสียห�ยจริง ต่อไป คงไม่มีเจ้�หน้�ทรัี่ฐคนไหนให้คว�ม ร่วมมือต่อโครงก�รของรัฐบ�ลเป็นแน่...เพร�ะเกรงต้อง แบบโครงก�ร ... ทั้งต่อรัฐบ�ลเอง หรือแม้แต่คว�มเจริญก้�วหน้�ของประเทศ ยังต้อง ซึ่งก็คือ ......... ธ ขอแสดงคว�มยินดีกับ ผวจ.อุบลร�ชธ�นี ในโอก�สได้รับร�งวัลผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัด ประจำ�ปี 2559 ของ หอก�รค้�ไทย ทั้งนี้จ�กผลง�นก�รขับเคลื่อนก�รพัฒน�เศรษฐกิจจังหวัด ภ�ยใต้กลไกคว�มร่วมมือระหว่�ง ภ�ครัฐและเอกชน......... ธ เวล� 04.00 น. ศูนย์ก�รค้� พรอมเมน�ด� รีสอร์ท มอลล์ เชียงใหม่ ร่วมกับสม�คมกีฬ�แห่งจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม

หลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ดาวเด่นบัวหลวง 101 คุณหญิง ชดช้อย โสภณพนิช จัดแถลงข่าวการประกวดศิลปิน “ดาว เด่นบัวหลวง 101” ครั้งที่ 9 ในหัวข้อ “๗๐ ปีรัชกาลที่ ๙ ของพวกเราชาวไทย” โดยมี ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา อภิชาต รมยะรูป สุภัททา สังสิทธิ ศ.เกียรติคุณปรีชา เถาทอง ปัญญา วิจินธนสาร และ ศ.วิโชค มุกดามณี ร่วมงาน ที่หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ

โฮมโปร เอ็กซโป คุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล เป็นประธานเปิดงาน “โฮมโปร เอ็กซโป ครั้งที่ 24” งานมหกรรมเรื่องบ้าน โดยมี วีรพันธ์ อังสุมารี ดาลิป กุมารปาวา วรรวิมล กนกธนาพร พีรภัทร ศรีสกุลภิญโญ ชนทัต ชวาลดิฐ และ สันติ ศรีวิชญกุล ร่วมงาน ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ถวายผ้าพระกฐินสามัคคี โพธิพงษ์ ลำ่าซำา เป็นประธานพิธีถวายผ้าพระกฐินสามัคคี ของบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) วัดพระขาว ตำาบลพระขาว อำาเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี ยุพา ลำ่าซำา สาระ ลำ่าซำา และ นวลพรรณ ลำ่าซำา ร่วมพิธี

ลงนาม พันธ์เลิศ ใบหยก ลงนามสัญญาเช่าพื้นที่ติดถนนศรีอยุธยาของมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา เพื่อจัดทำาอาคารศูนย์การค้าและสำานักงาน โดยมี ระพินทร์ จารุดุล เชื้อพร รังควร ม.ร.ว.ปิยฉัตร ฉัตรชัย และ กิ่งทอง ใบหยก ร่วมเป็นสักขีพยาน ที่สำานักงานมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา วังรื่นฤดี

มงคลสมรส พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน เป็นประธานพิธีฉลองมงคลสมรส ระหว่าง ณัฐพร บุตรี สมศักด์ิ-อุทัยวรรณ สมบูรณ์ทรัพย์ กับ บดีวุฒิ เหล่าวิเศษศรี บุตร ชัยวัฒน์ เหล่าวิเศษศรี-วทัยพรรณ ทองวัฒนพร ที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.