ข้อถก

Daily News Thailand - - ภาพ-ข่าวสังคม -

ฉบับประจำ�วันอ�ทิตย์ที่ 20 2559......... ธ เสด็จฯ ทรงเป็นประธ�นพิธีไหว้ครูดนตรี ไทย ณ จุฬ�ลงกรณ์มห�วทิย�ลยั เวล� 09.00 น. ......... ครม.มีมติ ให้จัด ในวันที่ 22 พฤศจิก�ยนนี้ เวล� 08.00 น. เพื่อประก�ศคว�มจงรักภักดีถว�ยแด่ ... ซึ่งรัฐบ�ล โดย น�ยกรัฐมนตรีจะนำ�กล่�ว ที่ทำ�เนียบรัฐบ�ล...ส่วน จัดที่สำ�นกัง�นเขต สถ�น ศึกษ�... จัดที่หมู่บ้�น ตำ�บล อำ�เภอ จังหวัด โดยเน้นไม่ ต้องเคลื่อนย้�ยประช�ชนออกนอกพื้นที่...สำ�หรับใน คน ไทยทั่วโลก พร้อม วันนี้ โดยเวล�ขึน้กับท้องถิ่นที่ ชุมชนคนไทยกำ�หนด......... ธ บ้�นเร�บ�้ง บรรย�ก�ศ เงียบสงบ...รัฐบ�ล แล้ว...กฎหม�ยประกอบ รัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) อยู่ระหว่�งขั้นตอนดำ�เนินก�ร เพื่อเดินหน้�ธ ไปสู่ก�รเลือกตั้งในปีหน้� 2560...ประเด็นที่เหมือนยังเป็น หนังสือพิมพ์ พฤศจิก�ยน พุทธศักร�ช

สมทบทุน เนื้อทิพย์ ลืออำารุง มอบเงิน 5,200,000 บาท เพื่อสมทบทุนจัดการเครื่องมือ เครื่องใช้ทางการแพทย์อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ และเพื่อศูนย์กล้องคลื่นเสียงความถี่สูง ฝ่าย อายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยมี รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ เป็นผู้แทนรับมอบ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ พร้อมด้วย พระเจ้า ในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.