‘กินกันไว้ก่อน’ ตายแน่ อนาคตไม่มียารักษาโรค

Daily News Thailand - - สาธารณสุข -

“พืช” 38,000 คน เป็นการกระตุ้นให้เกิดการดื้อยาตามมาอีกด้วย ดังนั้นจึงต้องรณรงค์ให้มีการใช้ยาปฏิชีวนะ อย่างสมเหตุผล คือใช้เมื่อจำาเป็น ใช้ให้ ถูกกับโรค ทั้งในสถานพยาบาลของภาครัฐ และเอกชน” นิยดา

ไข้หวัด อาการคอแดง เจ็บคอ ไอมาก ในคอแล้วไม่มี ตุ่มหนองแสดงว่าเกิดจากเชื้อไวรัส แค่พัก ผ่อนเยอะ ๆ ดื่มน้ำาอุ่น ๆ ก็สามารถหายได้ โดยไม่ต้องกินยาอะไร เลิกยึดติดกับคำาว่า “กิน กันไว้ก่อน”

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้มีอาการที่บ่ง บอกว่าอาจจะเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย เช่น คอแดงบวม ไม่ ไอ ในคอมีตุ่มหนอง เป็นต้น ก็ไม่ควรซื้อยามากินเอง ต้องให้ แพทย์วินิจฉัยก่อนว่าเป็นเชื้อแบคทีเรียจริง หรือไม่ เป็นเชื้อตัวไหน จะได้ทำาการจ่ายยา ที่ถูกกับโรคได้ ป่วยท้องร่วง

“แผลสด” แค่ทำาความสะอาดล้างแผลด้วยนำ้า สะอาด เช็ดแอลกอฮอล์ ใส่เบตาดีน ปิดแผล ก็เรียบร้อยแล้ว ตะปูตำา สุนัขกัด แผลที่คลุกดินโคลน ต้องพบหมอ ห้ามบดยาปฏิชีวนะใส่ในแผล

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.