ค้านประหาร

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

ไล่คนมีแนวคิดไปอบรมกระบวนการยุติธรรม ใหม่ หนุนเซตซีโร่องค์กรอิสระเพื่อให้สอดคล้อง กับรัฐธรรมนูญใหม่ มองความขัดแย้งเกิดขึ้น เพราะไม่คุยกันและวางหลักการร่วมให้ชัดเจนเย้ย กกต.คงเข้าใจหัวอกพรรคการเมืองแล้วเพราะจ่อ โดนเซตซีโร่เตือนอย่ายึดติดตำาแหน่งอำานาจ “ปู” ทำาบุญอุทิศเป็นพระราชกุศลยกพระบรมราโชวาท ให้สังคมมีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันแนะรัฐบาล ช่วยเหลือเกษตรกรทั้งระบบหาแนวทางให้พึ่งพา ตัวเองได้ไม่ใช่แค่พักหนี้อย่างเดียว ชี้ไม่ว่าจะไม่ ใช้คำาว่าจำานำาแต่จุดประสงค์เหมือนกันคือมุ่งช่วย เหลือชาวนา ยืนยันต้องใช้สิทธิร้องค้านคำาสั่งเรียก ค่าเสียหายโครงการจำานำาข้าว แจ้งเอาผิด “เบส” นักพูดฐานหมิ่นคนอีสาน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.