เคล็ดลับพิชิตเด็ก Gen Y ด้วยเทคนิคครูพันธุ์ Why

Daily News Thailand - - กีฬา -

โดยได้รับเกียรติจ�ก อ�จ�รย์วรพงษ์ แสง ประเสริฐ อ�จ�รย์ประจำ�หมวดภ�ษ�ต่�ง ประเทศ โรงเรียนส�ธิตมห�วิทย�ลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ประส�นมิตร หรือ “อ�จ�รย์ ต๊อบ” ติวเตอร์ชื่อดังขวัญใจวัยรุ่น ม�เป็น วิทย�กรแนะแนวท�งคุณครูที่ เข้�รว่มง�น

อ�จ�รย์วร พงษ์ แนะเทคนิค สำ�หรับก�รเข้�ถึง นักเรียน GEN Y ให้ ม�กขึ้นว่� เด็กเจน ว�ยเติบโตม�พร้อม กับคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี จึงมีคว�มเป็นตัวของตัวเองและมีโลกส่วนตัวสูง ไม่ชอบอยู่ในกรอบ บอยู่ในกรอบ และเงื่อนไข ชอบติดต่อสื่อส�รผ่�นอุปกรณ์เทคโนโลยี และชอบทำ�ง�นหล�ย ล�ย ๆ อย่�ง ในเวล�เดียวกัน ก�รแสดงออกจึงเหมือนเป็นเด็กดื้อ ไม่เค�รพผู้ใหญ่ ไม่เชื่อฟัง ไม่ สนใจเรียน ส่งผลให้คว�มสัมฤทธิผลท�งก�รศึกษ�ตำ�่กว่�เกณฑ์ แต่ห�กมองใน มุมกลับกัน ครูผู้สอนอ�จจะต้องกลับม�ตงั้คำ�ถ�มกับตัวเอง ว่�ท�ำไม? เร�จงึไม่ห� ไปปรับใช้ไป ป ั ใช้ ได้แก่ไ ้ ่ ประยุกต์ใช้เทคโน โลยีโล เนื่องจ�กสม�รท์ โฟนถือเป็นปัจจัยที่โฟ 6 ของเด็กสมัยนี้ขอ ครู ส�ม�รถนำ�ม�เชื่อมโยงส�ม กับรูปแบบก�รเรียนกั บรู ก ก�รสอนได้�รส ทำ�ให้เด็ก รู้สึกว่ รู้สึกว่�วิช�ก�รมิได้เป็น เรื่อ เรื่องไกลตัวจ�กชีวิตง ไ ประจำ�วนั, สร้�งคว�มเท่�เทียมและก�รมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นภ�ยในห้องเรียน ควรเปิด โอก�สให้นักเรียนได้ออกคว�มคิดเห็น, ก�รสร้�งคว�มร่วมมือ สร้�งปฏิสัมพันธ์ส่ง เสริมให้เกิดก�รคิดต่อยอด ที่สำ�คญัคือครูควรใช้วิธีแนะนำ�หรือให้ข้อเสนอแนะนักเรียน ม�กกว่�ก�รชี้ผิดชี้ถูก และเทคนิคสุดท้�ย มอบคว�มรักและคว�มห่วงใย ซึ่งเป็นคว�ม นักเรียน ห�กเห็นว่�เด็กคนไหนขึ้นสถ�นะที่ดูจะมีปัญห� ทำ�ให้เด็กเครียด ก็จะเรียก ม�พดูคุยเพื่อให้เด็กได้ระบ�ยออกและรู้สึกว่�มที่ีพึ่ง ห�กเร�เลือกใช้เทคโนโลยีในท�ง ที่เหม�ะสมก็จะก่อให้เกิดประโยชน์ม�กทีเดียว

ด้�นน�ยชุมพล จันทะล� ครูฝึกสอนโรงเรียนส�ธิตมห�วิทย�ลัย มห�ส�รค�ม (ฝ่�ยมัธยม) กล่�วว่� นักเรียนยุคนี้กล้�แสดงออก ช่�งสงสัย กลยุทธ์ที่ใช้สอนนักเรียนจึงใช้วิธีก�รเรียนรู้ไปร่วมกันระหว่�งผู้สอนกับผู้เรียน ไม่ใช่แค่ถ่�ยทอดแล้วให้นักเรียนจดจำ�เพียงอย่�งเดียว ไม่ปิดกั้นคว�มรู้หรือเนื้อห� ที่นักเรียนได้ม�จ�กแหล่งอื่น ไม่ว่�จ�กตำ�ร�หรือก�รกวดวิช� พร้อมเปิดพื้นที่ ให้นักเรียนเอ�คว�มรู้เหล่�นัน้ม�อภิปร�ยกันในห้องโดยครูจะอธิบ�ยเสริม ซึ่งทำ� ให้ตัวผู้สอนเองก็ได้แง่มุมใหม่ ๆ ขณะเดียวกันวิธีนี้ก็ช่วยกระตุ้นให้เด็กอย�กเรียน อย�กค้นคว้�เพิ่มเติม

ยิ่งยุคสมัยเปลี่ยนไปเท่าไร “ครูผู้สอน” ก็ยิ่งต้องปรับเปลี่ยนมุมมองพร้อม บูรณาการวิธีการสอนให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เด็กได้รับความรู้อย่างถูกต้อง เพื่อนำาไปสู่ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาอย่างสมบูรณ์.

“ถ้าไม่มีผู้ที่อบรม ไม่มีผู้ที่บ่มนิสัย หรือ ผู้ที่อบรมหรือผู้ที่บ่มนิสัย เป็นคนที่คุณภาพตำ่า ผู้ที่ได้รับอบรมบ่มนิสัยย่อมคุณภาพตำ่าเหมือน กัน อาจจะยิ่งร้ายกว่า แม้จะมีเทคโนโลยีชั้นสูง แต่ก็ไม่มีอะไรแทนคนสอนคน” “พิชิต เด็ก Gen Y ด้วยเทคนิคของครูพันธ์ุ Why…”

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.