หนังสั้น

Daily News Thailand - - กีฬา -

โดยเจ้�ของผลง�น กล่�ว ว่� ทุกคนเคยล้มเหลวในชีวิต แม้แต่ตัวเร�เองบ�งทีคิด ว่�ก�รไม่ประสบคว�มสำ�เร็จของตัวเองเป็นปัญห�ใหญ่ แต่เร�จะพ�ไปดูว่� ทุกคนก็มีปัญห�เหมือนกัน เพียงแต่ว่� ปัญห�น นั้ อ�จจะดูไม่ใหญ่ เพร�ะเข�มแนีวคิด มีสติในก�รพิจ�รณ� และรับ กับก�รเปลี่ยนแปลงนั้นได้ ซึ่งแต่ละเรื่องอ�จจะใหญ่กว่�ปญัห�ของคุณผู้ชม เองด้วยซ้ำ� เข�ยังผ่�นมันม�ได้ อย�กทำ�เป็นเชิงให้กำ�ลังใจม�กกว่�” ผล ง�นชิ้นนี้ยังจะถูกนำ�ไปฉ�ยโชว์ ในง�น Asian Side of The Doc 2016 ครั้งที่ 7 ด้วย ร�งวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ แสงสว่างจากหัวใจ (Eye Blind Mind) ผลง�นของ น�ยจุลเกียรติ ธีร�ธรรม, น�ยวิรุฬห์ บุญเสริม, น�ยอคิน ณัฐจีรภัทร จ�กมห�ว ทิ ย�ล ยัธุรกิจบัณฑิตย์ ร�งวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ชีวิตที่ปราศจากความทุกข์ (A Life free of Suffering) ผลง�น ของ น�ยชัยรัตน์ มีถ�นนท์, น�งส�วสุพรรษ� ดวงวิเศษ, น�ยณรงค์ฤทธ์ิ สุทธิรณ จ�กมห�วทิย�ลยันครพนม ร�งวัลชมเชย 2 ร�งวัล ได้แก่ อัตวินิ บาตกรรม (The Suicide) ผลง�นของ น�ยกิตติพัฒน์ จำ�ป� ทอง, น�ยณรงค์ฤทธิ์

“อริยสัจสี่ ความจริงอันประเสริฐ”

อ่อนแอ (ก้าวผ่าน) (Cry) นายวงศธร แสงอร่าม นิวัฒน์, นางสาวชลดา ยี่ภู่, นายพีรณัฐ บุญสูง จาก มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.