เทคโนโลยีช่วยเลี้ยง

Daily News Thailand - - กีฬา -

อสิระมากขึ้น ทำาให้สัตว์เลี้ยงกลายมาเป็นสิ่งเติมเต็มให้กับชีวิตของ คนยุคใหม่ได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะสุนัข แต่ด้วยปัจจัยทางด้านเวลา ที่คนเมืองต้องแข่งขัน รีบเร่งในการทำางาน ทำาให้เวลาที่ต้องดูแลสัตว์ เลี้ยงเหล่านี้มีน้อย

น้อง ๆ นักเรียนจ�กโรงเรียนชลกันย�นกูลุ จังหวัดชลบุรี ประกอบไปด้วย น�งส�วอัฌม�ภรณ์ รักก�ร, น�งส�วอัญชญ� ใจกล้�, น�งส�วดุษฎี ศรีทองอ่อน, น�งส�วอัญรินทร์ ณ ระนอง และ น�งส�ว ปัญญ์ชลี แตงเล็ก จึงมีแนวคิดจะพัฒน�อปุกรณ์ที่ส�ม�รถตอบสนองผู้ ที่ไม่มีเวล�ในก�รเลี้ยงดูสุนัขให้ส�ม�รถให้อ�ห�รสุนัขได้ในระยะไกลผ่�น แอพพลิเคชั่นบนมือถือ เพื่อช่วยแก้ปัญห� โดยมี อ�จ�รย์วรรณวณ� ปัญญ�ใส เป็นอ�จ�รย์ที่ปรึกษ�ในก�รพัฒน�ผลง�น

โดยน้อง ๆ ได้นำ�เสนอแนวคิดดังกล่�วเข้�ร ว่ มโครงก�ร “ต่อ กล้�ให้เติบใหญ่” ที่ดำ�เนินโครงก�รโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งช�ต ิ (NECTEC) สำ�นกัง�นพัฒน�วทิย�ศ�สตร์ และเทคโนโลยีแห่งช�ต ิ (NSTDA) และได้รับก�รสนับสนุนโดย ธน�ค�ร ไทยพ�ณ ชิย์ จำ�ก ดั ( มห�ชน)

น้อง ๆ จ�กโรงเรียนชลกันย�น กูุ ล บอกว่� แนวคิดของผลง�น นี้ช่วยให้ผู้เลี้ยงส�ม�รถกำ�หนดเวล�ก�รให้อ�ห�รสัตว์เลี้ยงที่น่�รักได้ จ�กทุกจุดผ่�นแอพพลิเคชั่น “DOGMATE” บนสม�ร์ทโฟน โดยไม่ จำ�เป็นต้องอยู่ในบ้�นเท่�น นั้ โดย “DOGMATE” จะทำ�ง�นผ่�น “NET PIE” ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ต ออฟ ธิงค์ หรือ ไอโอที (IoT) ที่ ถูกพัฒน�ขึ้นโดย NECTEC เพื่อเชื่อมต่อคำ�สั่งไปยังเครื่องให้อ�ห�ร สุนัขที่บ้�น โดยเครื่องให้อ�ห�รจะปล่อยอ�ห�รเม็ดออกม� 20 วิน�ท ี ต่อก�รกดปุ่มสั่ง 1 ครั้ง หรือส�ม�รถกดหยุดก่อนได้

แต่ถ้�เจ้�ของสุนัขรู้ว่�ต ้องเดินท�งไปยังบริเวณที่ไม่มีสัญญ�ณ อินเทอร์เน็ต “DOGMATE” ก็มีฟังก์ชันรองรับ ด้วยก�รตั้งเวล�ลว่ง หน้�จ�กตัวเครื่องให้อ�ห�ร ซึ่งถือเป็นจุดเด่นของเครื่องนี้ด้วยเช่นกัน

ในระยะถัดไปน้อง ๆ บอกว่�ได้ตั้งเป้�พ ฒัน�ให้เครื่องส�ม�รถ ส่งก�รแจ้งเตือนไปยังแอพพลิเคชั่นในกรณีที่อ�ห�รใกล้หมด รวมถึงเพิ่ม ระบบบันทึกภ�พและเสียงบนแอพพลิเคชั่นและส่งต่อไปยังสุนัขที่บ้�น ซึ่ง จะทำ�ให้น้องหม�และเจ้�ของรู้สึกใกล้ชิดกันม�กยิ่งขึ้น โดยสิ่งประดิษฐ์ที่ น้อง ๆ ช่วยกันคิดขึ้น อยู่ระหว่�งดำ�เนินก�รขอรับคว�มคุ้มครองด้�น ทรัพย์สินท�งปัญญ�

ถือเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยแบ่งเบาภาระในการให้อาหารสัตว์เลี้ยง ได้เป็นอย่างดี.

ในยุคที่การใช้ชีวิต นั้นเปลี่ยนแปลงไป โดย เฉพาะคนเมืองจำานวนไม่ น้อยเลือกที่จะใช้ชีวิตแบบ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.