‘ข้าวเกรียบว่าว’ จุดขายปิ้งโชว์ย้อนอดีต

Daily News Thailand - - ช่องทางท า�กิน-เรื่องเล่าจากต่างแดน -

าวเกรียบว่าว”า แผ่นข้าวสีขาว นวลย่างให้เหลืองพองกรอบ ขนม กินเล่นยอดฮิตที่อยู่คู่ชาวไทยมาช้าิ นานแล้ว้ โดยคนเหนือเรียกว่าโ “ข้าวตวบ” หรือ รือ “ข้าวพอง” พี่น้องชาวอีสานเรียก “ข้าวโป่ง” หรือ อ “ข้าว เขียบ” ขณะที่คนใต้รู้จักกันในนาม “ข้าวเกรียบหูช้าง” บหูช้าง” ปัจจุบันหารับประทานได้ค่อนข้างยาก จึงทา�ให้เด็กยุคสังคม ออนไลน์ อาจไม่รู้จักข้าวเกรียบว่าวที่เป็นเอกลักษณ์ และ ภูมิปัญญาของไทยที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ วันนี้คอลัมน์ “ช่องทางทา�กิน” นา�ข้อมูลมาเสนอ...

ผู้ที่จะมาให้ข้อมูลในเรื่องนี้ คือ ศรุดา สิริเลิศธาดา หรือ “มิกซ์” อายุ 40 ปี ผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดการทา�ข้าว เกรียบว่าวโบราณ จ.แพร่ ซึ่งเล่าให้ฟังว่า เดิมเธอทา�งาน เป็นพนักงานบริษัทเอกชน แต่เกิดเหตุจา�เป็นต้องลาออก ต้องมาดูแลแม่ซึ่งป่วยเป็นอัมพาต ยามว่างก็หารายได้ด้วย การขายของที่ตลาดนัดใกล้บ้าน พอดีในหมู่บ้านก �าลังหา ตัวแทนจะมาทา�หน้าที่อนุรักษ์อาหารพื้นถิ่นโบราณ เธอจึง เข้าร่วมทดสอบการปิ้งข้าวเกรียบว่าวด้วย ผลปรากฏเธอได้เป็นตัวแทนหมู่บ้าน ไปปิ้งโชว์ในงานต่าง ๆ

“คนสนใจมา มุงดูและต่อคิวซื้อข้าว้ เกรียบว่าวยาวมากเ เราก็คิดใน ใจว่าถ้ายึดเป็นอาชีพหลักก็น่าจะ ไปได้สวยไ แล้วไปบอกกับหัวหน้า หมู่บ้านว่าอยากจะทา�ข้าวเกรียบ ว่าวเป็น เขาบอกยินดีสอนให้ทุกขั้นตอนเพราะต้องการคน้ สื สืบทอดการทา�ข้าวเกรียบว่าวโบราณอยู่แล้ว จากนั้นลอง ฝึ ฝึกทา�อยู่นาน 2 เดือน ก็สามารถทา�ได้”

เมื่อทุกอย่างเข้าที่ดีแล้ว มิกซ์ เริ่มออกขายข้าวเกรียบ ว่าวที่งานวัดว จ.แพร่ ในช่วงหน้าหนาวปรากฏว่าขายดีมาก ๆ ขณะที่เธอกา�ลงัปิ้งข้าวเกรียบว่าวข คนเฒ่าคนแก่ที่รอคิวก็มา ล้อมวงรอบเตาไฟคุยกันถึงเรื่องราววัยเด็กล ทา�ให้เธอพลอย มีความสุขไปด้วย และเมื่อแจ้งเรื่องจะไปขายที่ตลาดไหนก็มักมีพื้นที่ให้ลงเสมอ เนื่องจากข้าวเกรียบว่าวเป็นขนมที่ไม่ค่อยซา้�ใคร

“หลังคุณแม่เสียก็ย้ายครอบครัวมาอยู่ที่ จ.สมุทรปราการ ได้ยิน ลูกค้าที่มาท่องเที่ยวบ่นให้ฟังว่า อยากจะเอาไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่แต่กลัว จะแตก เราก็เริ่มคิดประยุกต์ข้าวเกรียบว่าวให้มีความทันสมัยขึ้น โดยปรับ รูปร่างด้วยการพับเป็นรูปสี่เหลี่ยมหรือสามเหลี่ยมแล้วนา�ไปอบ ซึ่งง่าย ต่อการบรรจุลงถุงและสวยงามด้วย ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด จากข้าวเกรียบว่าวโบราณที่ผู้คนไม่นิยมซื้อเป็นของฝาก กลับกลายเป็น ของฝากของที่ระลึกที่ผู้คนนิยมซื้อหา”

อุปกรณ์ มี ครกไม้ขนาดใหญ่, ไม้ปิ้งข้าวเกรียบว่าว 1 ชุด (มี 2 อัน), ไม้คลึงแป้ง, เตาถ่านขนาดใหญ่, กระด้งหรือเสื่อสาน, หวดนึ่งข้าวเหนียว, แผ่น พลาสติกหนาพอประมาณตัดเป็นแผ่นกลมมีเส้น ผ่าศูนย์กลางประมาณ 11 นิ้ว เครื่องไม้เครื่องมือ อื่น ๆ หยิบยืมได้จากในครัว

วัตถุดิบ ตามสูตรมี ข้าวเหนียว 3 กก., นา้�ตาลโตนด 1 กก., ไข่แดงต้มสุก 2 ฟอง และ นา้�มันพืช ขั้นตอนการทา� “ข้าวเกรียบว่าว” ล้างข้าวเหนียวให้สะอาด แช่ทิ้งไว้ 1 คืน แล้วสงข้าวเหนียวขึ้นไปนึ่งให้สุก นา้�ซาวข้าวอย่าทิ้ง เก็บไว้ใช้ในการนวดแป้งเ

น �าข้าวเหนียวนึ่งสุกที่ก�าลังร้อนมาใส่ครกแล้วตา� ระหว่างตา�เมื่อเห็นข้าวเหนียวมีความหนืดให้ใส่นา้�ซาวข้าวร ลงไปนิดหน่อยเพื่อไม่ให้ข้าวติดครก ทา�อย่างนี้ไปเรื่อย ๆ จนข้าวละเอียดและมีความเหนียวนุ่ม ใส่น้า�ตาลโตนดลงไป ตา� หมั่นกลับไปกลับมาเรื่อย ๆ จนส่วนผสมเข้าเป็นเนื้อ เดียวกัน ตั้งพักไว้สักครู่

นา้�มันพืชใส่ถ้วย ใส่ไข่แดงต้มสุกลงไป ใช้ช้อนคนไข่ แดงกับนา้�มันให้เข้ากันแ ใช้มือชุบนา้�มันไข่แดง หยิบแป้งมา ปั้ ปั้นเป็นก้อนกลมให้มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1-1 นิ้ว ว วางลงบนแผ่นพลาสติกที่ตัดเตรียมไว้ ใช้มือกด ๆ แป้งให้ แผ่ออก แล้วใช้ไม้คลึงกดแป้งให้แบนเสมอกันและขนาดเท่า แผ่นพลาสติก

หยิบแผนพลาสติกที่มีแป้งมาคว่า�ลงบนกระด้ง และ ดึงแผ่นพลาสติกที่อยู่ด้านบนลอกออกให้แป้งติดอยู่บนดึ กระด้ง ให้ทา�เช่นนี้เรื่อย้ ๆ จนแป้งหมด ก่อนจะนา�ไปตากแดด 2 ชั่วโมง พลิก ด้านตากอีก 2 ชั่วโมง แล้วนา�มาผึ่งในที่ร่มให้เย็นก่อนจะเก็บใส่ถุงพลาสติก เก็บไว้ได้นานเป็นเดือน เมื่อต้องการรับประทานก็นา�เอามาปิ้งไฟ

การปิ้งข้าวเกรียบว่าว เริ่มจากการก่อเตาถ่าน ให้ไฟปานกลาง นา� แผ่นข้าวเกรียบวางบนไม้ปิ้ง แล้ววางบนเตาถ่านมีระยะสูงพอประมาณ ความ ร้อนจากเตาไฟจะช่วยให้เข้าเกรียบค่อย ๆ พองและขยายตัวขึ้น ปิ้งหมุนกลับ ไปกลับมาหลาย ๆ รอบเพื่อให้ข้าวเกรียบสุกทั่วทั้งแผ่น เอามาวางบนภาชนะ ให้เย็นสนิท ก่อนจะเก็บใส่ถุงผูกปากให้แน่นเตรียมจา�หน่าย

สา�หรับราคาขาย “ข้าวเกรียบว่าว” เจ้านี้ ขายถุงละ 20 บาท ข้าวเกรียบว่าว 2 แผ่น) (มี

สนใจขนมโบราณที่ทา�จากภูมิปัญญาชาวบ้าน อย่าง “ข้าวเกรียบ ว่าว” ก็ลองฝึกทา�ดู หรืออยากจะซื้อหามาลองชิมดู เจ้านี้จะออกขายตามตลาด นัดทั่วไปที่ จ.สมุทรปราการ และประจ �าทุกเดือนที่พิพิธภัณฑ์เกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ต้องการสั่งไปใช้ในงานต่าง ๆ ติดต่อ “มิกซ์” เจ้าของกรณีศึกษารายนี้ได้ที่ โทร. 08-6364-8489 และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจและน่าอนุรักษ์.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.