บริสุทธิ์ ประสพทรัพย์

Daily News Thailand - - ศิลปวัฒนธรรม -

ศิลปะซึ่งผูกพันกับศาสนา

“เส้นสายแห่งความสุขหมายเลข 4” งานของ นิลยา บรรดาศักดิ์ อีกผลงานรางวัล โดดเด่นด้วย เส้นและสีสดใส ใช้เทคนิคจิตรกรรม ผสมการเย็บผ้าสร้างสรรค์งานศิลปะโดยศิลปินได้ รับแรงบันดาลใจจาก สีสันและลวดลายของแฟชั่น เครื่องแต่งกายที่ศิลปินสนใจ ชื่นชอบนำามาถ่าย ทอด บอกเล่าโจทย์ ศิลปินเล่าถึงการทำางานศิลปะ ชิ้นนี้ว่า ด้วยความชอบเรื่องแฟชั่น การแต่งตัว มองความสุขจากสิ่งที่ชื่นชอบ ถนัดสนใจ เป็น สิ่งที่มีพลังสำาหรับการสร้างสรรค์ การทำา สิ่งต่าง ๆ ซึ่งก็จะได้ รับผลสำาเร็จที่ดี งาน ชิ้ นนี้ จึ ง ใช้ เส้ น และ สีสันสดใสสื่อความ หมาย ฯลฯ นอกจากนี้ยังมี อีกหลากหลายผลงาน ของศิลปินรุ่นใหม่ทั่ว ประเทศที่ได้รับการคัด เลือกร่วมแสดง ถ่าย ทอดแนวความคิด มุม มอง เทคนิคสร้างสรรค์ ที่มีเอกลักษณ์ ดังเช่น “จดหมายรัก” จิตรกรรมร่วมสมัยที่ถ่ายทอด บรรยากาศแห่งความรัก ความอบอุ่น ห่วงใยใน ครอบครัว ศิลปินเล่าถึงศิลปะที่สร้างสรรค์ซึ่งนำา จดหมาย นำาคำาสอนของพ่อและแม่ถ่ายทอดไว้ แสดงความรู้สึก แนวคิด เล่าความสุข ความ สำาคัญของสถาบันครอบครัว โดยนำาประสบการณ์ ความทรงจำาวัยเยาว์ “พิมพ์ดีด” ร่วมถ่ายทอด แสดงในนิทรรศการครั้งนี้ ที่มีคำาตอบ “เพื่อความ สุขของมวลมนุษยชาติ”. สิ่งที่ดี

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.