ดร.โอ

Daily News Thailand - - บทความ-ละคร -

ยศบอก

“ห�ท�งให้ได้สิ งี่เง่�ทำ�อะไรไม่ได้เรื่องสัก อย่�ง ว่�คว�มก็แพ้ ประกันแค่นี้ก็ทำ�ไม่ได้” ชลีกร ด่�ส�ดเสียเทเสีย

ยิ่งยศโมโหม�ก “งั้นคุณเปลี่ยนทน�ย ไปเลยแล้วกัน ผมขอถอนตัว” พูดจบก็เดินออก ไปเลย ปล่อยให้ชลีกรโวยว�ยอยู่อย่�งนั้น “ยิ่ง ยศ เดี๋ยว ยิ่งยศ ทิ้งฉันไว้แบบนี้ไม่ได้นะ ไอ้ยิ่งยศ ไอ้ทน�ยชั่ว” พอไม่มีใคร ชลีกรก็หันไปขอร้องส�มี “คุณวิตร ช่วยลีด้วยนะ ไปห�คนม�ชว่ยลีสิ จะปล่อย ให้ลีต�ยอยู่ในกรงนี่ไม่ได้นะ คุ ณต้องช่วยลี”

ส�ว ิตรได้แต่มองภรรย�อยู่น�นอย่�งเจ็บ ปวด ก่อนจะก้มหน้�ลง แล้วหมุนตัวเดินออก ชลีกร ใจห�ยเหมือนถูกทิ้ง “เดี๋ยว คุณส�วติร กลับม�กอ่น คุณส�ว ติร”

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.