การ

Daily News Thailand - - บันเทิง -

อ น เ เสริมสร้างพัฒนาการของเด็ก ๆ นั้น้ “ของ เล่น” นับว่ามีบทบาทสำาคัญของชีวิตวัย เด็กที่มีส่วนในการสร้างทักษะและพัฒนา ร่างกาย่ สมองส่วนต่าง่ ๆ ทั้งช่วยเสริมสร้างจินตนาการธ ของเด็ก และการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวได้เป็น อย่างดีธธ

ของเล่น นอกจากจะให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินแล้ว ยังช่วยให้เด็กอารมณ์ดี เบิกบาน แจ่มใสแล้ว การเล่นของเล่นยังช่วย เสริมความคิดสร้างสรรค์ิ ิ ้ ์ การสร้างจินตนาการ้ ิ และฝึกทักษะในการฝึ ั ใ ใช้อวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ช่วยพัฒนาศักยภาพของเด็ก ๆ ใน ด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นคุณค่าที่สำาคัญจะทำาให้เด็ก เติบโตอย่างมีวุฒิภาวะที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ

คิดส์เวนเจอร์พาร์ค (Kizventure Park) สนามเด็กเล่นในร่มแห่งใหม่ เป็น ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้สำาหรับเด็ก ๆ วัยตั้งแต่ 6 เดือน-13 ปี บนถนน ราชพฤกษ์ ถูกรังสรรค์ขึ้น เพื่อตอบโจทย์พ่อแม่ผู้ปกครองรุ่นใหม่ที่ต้องการเปิด โลกกว้างของเจ้าตัวน้อยและทุกคนในครอบครัว ได้มาสนุกสนานไปกับเครื่องเล่น เพื่อการเสริมสร้างพัฒนาการและมาร่วมทำากิจกรรมต่าง ๆ ด้วยกัน อารดา ประชากริช กรรมการผู้จัดการ บริษัทธ คิดส์แอดเวนเจอร์พาร์ค จำากัด กล่าวว่า สังคมวันนี้เป็นโลก ยุคดิจิตอล สังคมโซเชียลออนไลน์ลิงก์ไปถึงกันได้ทั่วโลก หมดแล้ว เมื่อสังคมเปลี่ยน พ่อแม่ผู้ปกครองคนรุ่นใหม่ ต้องเปิดรับโลกสมัยใหม่มากขึ้น เพื่อให้ลูกหลานใน ปกครองของพวกเขาได้ก้าวตามทันโลกยุคใหม่ที่มีการ แข่งขันค่อนข้างสูง และมีความฉลาดเท่าทัน ทั้งมีวิถีชีวิต อยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุข

“การเล่นนอกจากจะได้ความสนุกสนานเพลิด เพลินแล้ว ยังช่วยเสริมสร้างพัฒนาการในด้านต่าง ๆ ให้กับเด็กได้เป็นอย่างดี ไม่ ว่าจะเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกาย โดยที่เด็ก ๆ วิ่งเล่น ปีนป่ายไป ทั่ว ทั้งการเล่นสไลเดอร์ หรือโยนลูกบอล จะทำาให้ร่างกายของเด็กแข็งแรง เพราะ กล้ามเนื้อมัดใหญ่ไม่ว่าจะเป็น แขน ขา กล้ามเนื้อที่ใช้ในการเคลื่อนไหว การทรงตัว มีพัฒนาการที่สมบูรณ์มากขึ้น ส่วนกล้ามเนื้อมัดเล็กอย่าง กล้ามเนื้อมือ ก็จะพัฒนาได้ดีถ้าให้เด็กได้เล่นต่อบล็อก ร้อยลูกปัด วาด รูป ระบายสี หรือขยับมือบ่อย ๆ และนอกจากนี้การเล่นยังช่วยทำาให้มือ และสายตาทำางานประสานกันได้เป็นอย่างดีอีกด้วย” อารดา กลาวอกวากล่าวอีกว่า การเล่นยังเสริมสร้างพัฒนาการของสมองการเลน และสติปัญญา เพราะเวลาที่เด็ก ๆ ได้เล่น จะเป็นช่วงเวลาที่เซลล์สมอง มี มีการเชื่อมโยงเข้าหากันมากขึ้น สติ ปั ปัญญาของเด็กในด้านต่าง ๆ ก็จะ พั พัฒนามากขึ้นตามไปด้วย ทั้งในเรื่อง ขอ ของจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ กา การรู้จักการสรุปความคิด การแก้ ปั ปัญหาญ รู้จักลองผิดลองถูก การเล่น ทำา ทำาให้กระบวนการเรียนรู้ของเด็กซึมซับใ ได้ดี ได้ดีที่สุด เพราะเป็นการทำาให้เด็กได้รู้จัก เรียนรู้ด้วยตัวเอง ได้เรียนรู้จากการสัมผัสกับสิ่งที่ตัวเองเล่น คือ เด็กจะได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 นั่นเอง. า และเพื่ รือ ไ ใ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.