‘สนช.’ข้องใจ โละองค์กรอิสระ

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

สนช. หวั่น ข้อเสนอ กรธ. ทำ�ปว่น ห�กองค์กร อิสระพ้นตำ�แหน่งต�มข้อ กฎหม�ย

ถวายสักการะ...

ผู้พิก�ร ท�งส�ยต� 300 คน และจิตอ�ส� 100 คน จ�กสม�คมศิษย์เก่� โรงเรียนสอนคนต�บอดกรุงเทพ เข้�ถว�ยสักก�ระพระบรมศพ พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทร มห�ภูมิพลอดุลยเดชเบื้องหน้� พระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิต มห�ปร�ส�ท ในพระบรมมห�ร�ช วัง เพื่อแสดงคว�มอ�ลยั

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.