พบพืชพันธ์ใหม่8ชนิด หวั่นดอยหัวหมด ถูกโครงการรุกป่า ทำาพื้นที่เสียสมดุล

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

พบพืชพันธ์ุใหม่ของโลก 8 ชนิดในไทย กรมอุทย�นฯ ขน�น น�ม “ช้องเจ้�ฟ้�” เทิดพระ เกียรติ “สมเด็จ

วิวาห์ชื่นมื่น..

เอ็ม-บุษร� คัม วงษ์คำ�เหล� ลูกส�วตลก ชื่อดัง “หมำ่� จ๊กมก” ควง กอล์ฟกรวัฒน์ สุวรัตนน�นนท์ เจ้�บ�่ว แถลงข่�วพิธีวิว�ห์ที่ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอร�วณั กรุงเทพฯ บรรย�ก�ศเป็น ไปอย่�งชื่นมื่น ขณะที่ตลกชื่อดัง ยอมรับรู้สึกใจห�ย (ข่�วหน้� 13)

ขนยาเสพติด..

พล.ต.ต.ชัยพร พ�นชิ อัตร� รรท.รอง ผบช.น. จับกุมน�ยเดช ชนะ ธีรโรจน์ ค�ล�นจอดรถเอช อ�ร์ เรสซิเด้นท์ คอนโด ตึก 9 ถนนแฮปปี้แลนด์ พร้อมย�บ�้ 1.2 แสนเม็ด ย�ไอซ์ 3 กก. และรถตู้ดัดแปลง เป็นรถพย�บ�ลติดสติกเกอร์มูลนิธิชื่อดัง

พันธ์ุใหม่..

ภ�พพืชพันธ์ุ ใหม่ของโลก 8 ชนิด ซึ่งน�ยสม ร�น สุดดี นักวิทย�ศ�สตร์ชำ�น�ญ ก�รพิเศษ กรมอุทย�นแห่งช�ติ สัตว์ป่�และพันธ์ุพืช ออกม�เปิด เผยว่�ถกูสำ�รวจพบในประเทศไทย

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.