มาเล่นกับเด็กตาบอด ยังเป็นอาจารย์สอนดนตรี ที่โรงเรียนสอนคนตาบอด

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ ทรงบำ�เพ็ญ พระร�ชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพล อดุลยเดช ในวันที่ส�มสิบ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.