Daily News Thailand - - การเมือง -

ทำ�ให้ร่ำงกำยและกล้ำมเนื้อส่วนต่ำง ๆ มี ช่วยให้ ควำมแข็งแรงเพิ่มขึ้น สุขภำพจิตแจ่มใส ท ำ�ให้ระบบสมองถูกพัฒนำ “สร้างเสริมสุขภาพ” ด้วยวิธี “ขยับแบบไทย” ’ขยับร่ำงกำยให้สุขภำพแข็งแรง“ด้วย ’โขน“

“ประโยชน์ของโขน”

’กำรแสดงท่วงท่ำของโขนนั้น ผู้สวมบทบำทต้องอำศัยกำ�ลัง กล้ำมเนื้อส่วนต่ำง ๆ เพื่อแสดงออกผ่ำนท่วงท่ำต่ำง ๆ ของตัวละคร ซึ่งกว่ำที่ตัวละครเหล่ำนี้จะขึ้นเวทีท�ำกำรแสดงได้ก็ต้องผ่ำนกำร ฝึกฝนอย่ำงหนัก โดยผู้ที่มีร่ำงกำยแข็งแรงเท่ำนั้น จึงจะแสดงโขน ได้“ ของการออกกา�ลงักายจากการฝึกโขน” ’โขนเป็นกิจกรรมทำงกำยที่มีประโยชน์มำก“

เคลื่อนไหวร่างกาย หรือค่า PA สมอง หรือ Brain Activity และ “ตัวยักษ์”

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.