‘บิ๊กบี้’ส่งอธิบดีกกจ.ถกอียู

Daily News Thailand - - การเมือง -

เมื่อวันที่ 21 พ.ย. ม.ล.ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รมว.แรงงาน มอบหมายให้นายสิงห เดช ชูอา�นาจ อธิบดีกรมการจัดหางาน (กกจ.) เป็นตัวแทนกระทรวงแรงงานร่วมคณะทา�งานชุด เล็ก 5 คน เดินทางไปที่สา�นกังานใหญ่สหภาพ ยุโรป(อียู) ที่กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม ใน วันที่ 22 พ.ย. เพื่อรายงานเรื่องการแก้ไขปัญหา แรงงานเกี่ยวกับการท�าการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (ไอยูยู) ที่ ประเทศไทยดา�เนินการแก้ไขปัญหามาอย่างต่อ เนื่อง รวมถึงจะเป็นการไปแนะนา�ตัว ให้ข้อมูล เพิ่มเติมภายหลังจากที่มีการเปลี่ยนคณะทา�งาน ชุดใหม่ เนื่องจากนายอารักษ์ พรหมณี อดีต อธิบดีกกจ.เกษียณอายุราชการไปแล้ว แต่ถึงอย่าง ไรที่ผ่านมาประเทศมีความพยายามแก้ไขปัญหา นี้อย่างจริงจัง จนกระทั่งได้ผลการดา�เนินการเป็น ที่น่าพอใจ มีเพียงข้อแนะน �า จากทางสหภาพ ยุโรปที่ต้องการให้กรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน (กสร.) กระทรวงแรงงานไปเพิ่มจา�นวน พนักงานตรวจแรงงานให้ครอบคลุมกับจา�นวน แรงงานต่างด้าวที่ทา�งานอยู่ในประเทศไทย.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.