อบจ.แม่กลอง-ม.หัวเฉียวออกหน่วยแพทย์ชุมชน

Daily News Thailand - - ภูมิภาค-ปกครองท้องถิ่น -

นายพิสิฐ เสือสมิง นายกองค์การ บริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สมุทรสงคราม เปิดเผยว่า เมื่อวันก่อน อบจ.สมุทรสงคราม ร่วมกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระ เกียรติ หน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน และ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จัดโครงการ มฉก.บริการ ชุมชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง มหาวิทยาลัยกับชุมชนใกล้เคียง สร้าง จิตสำานึกการเสียสละเพื่อส่วนรวม สร้างเสริมประสบการณ์ตรง ตลอด จนทักษะชีวิตให้กับนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย

นายก อบจ.สมุทรสงคราม เปิดเผยอีกว่า โดยโครงการนี้อยู่ใน รูปแบบการดูแลสุขภาพ และการบริการชุมชนผ่านโครงการ มฉก. บริการชุมชน ซึ่งทางมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้ดำาเนิน การติดต่อกันมาแล้ว จำานวน 187 ครั้ง และครั้งที่ 188 นี้ร่วมกับ อบจ. สมุทรสงคราม จัดโครงการในรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพดีชีวีมีสุข ที่ ห้องประชุมสมุทรสามัคคี ชั้นล่าง อบจ.สมุทรสงคราม

นายพิสิฐ เปิดเผยเพิ่มเติมว่า โดยการบริการนั้นมีทำาบัตรซัก ประวัติ 2 ช่วง คือ ภาคเช้า และภาคบ่าย ให้บริการตรวจวัดความดัน โลหิต, ตรวจโรคและจ่ายยา, เจาะเลือดตรวจหานำ้าตาล, ให้คำาแนะนำา ด้านกายภาพบำาบัด, ให้คำาแนะนำาการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง, ให้คำาแนะนำาการดูแลสุขภาพ, ตรวจหาพยาธิในเด็ก, การบริการตรวจ รักษาด้วยการแพทย์แผนจีน, พร้อมทั้งยังมีการบริการให้คำาปรึกษา ด้านกฎหมายฟรี, นอกจากนี้ยังมีบริการตัดผม กำาจัดเหาให้เด็ก, ถอน ฟัน และเคลือบฟลูออไรด์ฟันเด็ก รวมทั้งให้คำาปรึกษาด้านทันตกรรม พร้อมแจกแว่นสายตาฟรี ตลอดจนให้คำาปรึกษาภาวะเครียด ตรวจ เช็กความดันโลหิตสูง ตรวจเช็กค่าหาเบาหวาน นอกจากนี้ยังมี กิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ อีกด้วย.

พิสิฐ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.