มอบบ้�นหลังใหม่ให้ร�ษฎร

Daily News Thailand - - ภูมิภาค-ปกครองท้องถิ่น -

ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันก่อนว่า นายเชาว เนตร ยิ้มประเสริฐ นายอำาเภอกำาแพงแสน จ.นครปฐม พร้อมด้วย นายสมพร พักตร์จันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำาบล(อบต.) วังนำ้าเขียว อ.กำาแพงแสน และผู้นำาชุมชน ร่วมมอบบ้านหลัง ใหม่ให้นายนิ่ม นุ่นชินวงศ์อายุ76 ปีตามโครงการ บ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน ราชินี หลังประสบเหตุบ้านถูกเพลิงไหม้ทั้งหลัง.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.