ſ สนช.แจงทำาบัตรประจำาตัว

Daily News Thailand - - ภูมิภาค-ปกครองท้องถิ่น -

ที่รัฐสภา นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน สนช.คนที่หนึ่ง ในฐานะประธาน คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงอาคารรัฐสภา และพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย แถลง ปฏิเสธ กรณีมีกระแสข่าวรัฐสภาเตรียมจัดทา� บัตรประจ�าตัวใหม่ให้สมาชิก สนช., สปท., กรธ.รวมไปถึงผู้ติดตาม โดยนายสุรชัย ชี้แจง ว่า คณะกรรมการฯ มีมติ จะท �าบัตรประจา� ตัวใหม่ เฉพาะสมาชิก สนช. เจ้าหน้าที่สภา ผู้แทนราษฎร และเจ้าหน้าที่วุฒิสภา เท่านั้น เนื่องจากบัตรเจ้าหน้าที่สองสภาใกล้หมดอายุ ในปี 2560 และเพื่อปรับปรุงระบบการรักษา ความปลอดภัย อย่างไรก็ตามเบื้องต้น ต้องทา� บัตรประจ า�ตัวใหม่ 3,000 ใบ ใช้งบประมาณ 1 แสนบาท ไม่ได้ผลาญงบประมาณอย่างที่เป็น ข่าวแต่อย่างใด.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.