บ้านสวน

Daily News Thailand - - การเมือง - แมงโม้

นักการเมืองเลือดอีสานใต้ โสภณ ซารัมย์ อดีต รมว.คมนาคม พรรคภูมิใจ ไทย ที่ผันตัวมาเป็นเจ้าของโครงการ บ้าน สวน Fruit&Garden สวนเกษตรกรรม กว่า 80 ไร่ใน อ.ลำาปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ด้วยเป้าหมายหลัก

โดยเฉพาะการสร้างแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการเกษตรที่เรียก “เกษตรประณีต” หรือเรียกอีกชื่อว่า

ซึ่งรับประกันว่าภายใน 1 ปีเกษตรกรจะมีกำาไรจากสวน 1 ไร่นี้เป็นเงิน 1 แสนบาท โดยมีเงินเข้ามาในครัวเรือนวันละ 200 บาทต่อวันต่อไร่

ล่าสุด “พี่โสภณ” ร่วมกับชาวบ้านตั้งชมรม “คนทำาดีเพื่อ พ่อของแผ่นดิน” มีจุดประสงค์ 3 ข้อ คือ 1.การถือศีลปฏิบัติธรรม 2.การดำาเนินตามรอยพ่อน้อมนำาพระราชดำาริ มาใช้เป็นต้นแบบในการดำาเนินชีวิต 3. การปลูกต้นไม้ป่า 1 แสน ต้น ถวายในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา60 พรรษา สมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้รับการพระราชทานชื่อ ว่า “สวนป่าเฉลิมพระเกียรติฯ”

วันนี้ “พี่โสภณ” ขอเดินหน้าสร้างสวนเกษตรตัวอย่าง เผยแพร่ ความรู้ให้กับเกษตรกรและบุคคลที่สนใจและสร้างรายได้ให้กับชุมชน.. เป็นการตอบแทนบุญคุณของชาวบ้านและแผ่นดินเกิด. ว่า

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.