‘เบส’

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

กฎหมายมาตราที่มีการแจ้งความเอาผิด “เบส-อรพิมพ์ รักษาผล” นักพูดชื่อดัง ก่อน หน้านี้มีการแจ้งความเอาผิดหมิ่นประมาท ตามมาตรา 326 “ผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่ สามโดยประการที่น่าจะทำาให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชังผู้นั้นกระทำา ความผิดฐานหมิ่นประมาท ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ และมาตรา 328 หากการหมิ่นประมาทมีการโฆษณา กระจาย หรือป่าว ประกาศ ผู้กระทำาต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินสองปีและปรับไม่เกินสองแสนบาท”

ล่าสุด ผบ.ตร.มองว่า การพูดของ น.ส.อรพิมพ์อาจเข้าข่ายยุยงให้เกิดความแตก แยก ซึ่งกรณีนี้เข้าข่าย ม.116 “ผู้ใดกระทำาให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจาหนังสือหรือวิธี อื่นใดอันมิใช่เป็นการกระทำาภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญหรือมิใช่เพื่อแสดงความคิด เห็นหรือติชมโดยสุจริต (1) เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายแผ่นดินหรือรัฐบาลโดย ใช้กำาลังข่มขืนใจหรือใช้กำาลังประทุษร้าย (2) เพื่อให้เกิดความปั่นป่วนหรือกระด้างกระเดื่อง ในหมู่ประชาชนถึงขนาดที่จะก่อความไม่สงบขึ้นในราชอาณาจักรหรือ (3) เพื่อให้ประชาชน ล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดินต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินเจ็ดปี”.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.