เมื่อไหร่จะรื้อ

Daily News Thailand - - กทม.-จร�จร -

ตู้โทรศัพท์บริเวณท�งเท้�ถนนร�ชวิถีช่วงหน้�โรง พย�บ�ลเด็กยังไม่มีก�รรื้อย้�ยทำ�ให้กีดขว�งท�งเดินของ ประช�ชน จนต้องมีคนพ่นสีว่� “เมื่อไหร่จะเอ�ออกไปสักที” แบบนี้หน่วยง�นที่ดูแลต้องไปตรวจสอบด่วน ๆ อย่�ให้หลง เหลือประช�ชนจะได้เดินสะดวกขึ้น

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.