จ.ศรีสะเกษ บูรณาการช่วยชาวนา

Daily News Thailand - - เกษตร -

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2559 ที่ผ่ำน มำ ณ บริเวณหน้ำที่ว่ำกำรอ�ำเภอเมือง ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ นำยธวัช สุรบำล ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด เป็นประธำนในพิธีปล่อย ขบวนรถบรรทุกข้ำวสำรของสหกรณ์ เพื่อ กระจำยสินค้ำไปยังผู้บริโภคทั่วประเทศ

นำงอำรมย์ แสงกลิ่น นำงสมคิด กำญจนดิษฐ์ นำย วิเชียร ชินเจริญทรัพย์ นำยวรรณะ นิตย์ ประเสริฐ ....

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.