เตือนระวังแมลงศัตรูพืช จากส้มนำาเข้าจากประเทศจีน

Daily News Thailand - - เกษตร -

รำยงำนจำกส �ำนักงำนมำตรฐำน สินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ กระทรวง เกษตรและสหกรณ์ แจ้งว่ำ ประเทศไทยมี กำรนำ�เข้ำส้มแมนดำรินจำกประเทศจีนเป็น จ�ำนวนมำก เนื่องจำกผู้บริโภคและตลำด ภำยในประเทศมีควำมต้องกำรสูงและมี แนวโน้มเพิ่มมำกขึ้น

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.