แทนทุกหัวใจศิลปิน

Daily News Thailand - - บันเทิง -

จุ๊บ-วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี

พล-คชภัค ผลธน โชติ, เต็น-ธีรภัค มณีโชค, แมว-จิรศักดิ์ ปานพุ่ม, แหนม-รณเดช วงศาโรจน์, นิโคล เปานิล, ไฟฟ์ ราชา“ เทริโอ, เป๊ก-ปราชญ์ พงษ์ ไชย (วงซีล), แด็กซ์เอกรัตน์ วงษ์ฉลาด(ร๊อค ไรเดอร์), เอิ๊ต- ภัทรวี ศรี สันติสุข, ฟิล์ม-บงกช เจริญธรรม, อ๊อฟ-ศุภณัฐ เฉลิมชัยเจริญกิจ, บอยพิษณุ นิ่มสกุล, แคนดี้ รากแก่น, อิ้งค์-วรันธร นัน-สุนันทา ยูรนิยม และวงซีซัน ’คนไทยของพระ เบียร์-ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม โอ้ป-เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ

คนไทยของพระราชา ” ฟอง

“ณ เวลานี้ กำาลัง ใจเป็นสิ่งที่สำาคัญ ผมในฐานะคนไทยคนนึง อยากทำาเพลงที่ช่วยเพิ่มกำาลังใจให้คนไทย ทุกคนได้มีแรงในการดำาเนินชีวิตต่อไป ตาม รอยพระราชดำารัสของในหลวง

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.