ของขวัญคนจนฟื้นเศรษฐกิจ

Daily News Thailand - - การเมือง -

“เมื่อมีเงินลงไปก็จะมีการใช้เงินกันมากขึ้น จะเกิด

กระบวนการตั้งแต่ผู้บริโภคถึงผู้ผลิต ผู้จัดจา�หน่ายก็จะเกิดการใช้จ่าย เงินในระบบมากขึ้น” เป็นความคาดหวังของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี ถึงผลสัมฤทธิ์ของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ทั้ง การช่วยเหลือชาวนา เกษตรกร ตามด้วยการ “แจกเงิน” ช่วยเหลือผู้ มีรายได้น้อยที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว โดยผู้มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อปี ได้รับ 3,000 บาท จ า�นวน 3.1 ล้านคน ผู้มีรายได้เกิน 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 ต่อปี จ า�นวน 2.3 ล้านคน รับ 1,500 บาท โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 12,750 ล้านบาท และจะเริ่มจ่ายได้ตั้งแต่วัน ที่ 1 ธันวาคมเป็นต้นไป

ขณะที่ นายพิชัย นริพทะพันธ์ุ แกนนา�ด้านเศรษฐกิจ

ของพรรคเพื่อไทย มีความเห็นต่างว่า การแจกเงินแม้เป็นการช่วย เหลือประชาชนในภาวะล �า บาก แต่จะไม่เกิดประโยชน์ในการกระตุ้น เศรษฐกิจ เพราะการลงทุนและการส่งออกที่เป็นรายได้หลักหดหายไป อย่างมาก ไม่ต่างกับนโยบายเช็คช่วยชาติสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวช ชาชีวะ ที่ท �า แล้วสูญเปล่า อีกทั้งการแจกเงินให้ประชาชนบางกลุ่มนี้ เป็นเรื่องที่เหมาะสมหรือไม่ จึงควรเน้นนโยบายที่สร้างประโยชน์ระยะ กลางและระยะยาวมากกว่าระยะสั้น “รัฐบาลควรคิดให้เบ็ดมากกว่าที่ จะให้ปลา เพราะประชาชนยังนา�ไปหากินในอนาคตได้”

ต่างกับมุมมองของนักธุรกิจภาคเอกชนส่วนใหญ่

ที่เห็นว่า มาตรการนี้จะท า�ให้บรรยากาศและระบบเศรษฐกิจดีขึ้น เกิด การหมุนเวียน ช่วยกระตุ้นหรือเป็นตัวเร่งให้เกิดการใช้จ่ายในช่วงสิ้นปี แต่ หากต้องการกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศในวงกว้าง ก็ควรมีมาตรการ กระตุ้นกลุ่มชนชั้นกลางที่มีกา�ล งัซื้อด้วย ซึ่งรัฐบาลเคยออกมาตรการ ลดหย่อนภาษีเมื่อปีที่แล้วที่ส่งเสริมให้มีการจับจ่ายซื้อสินค้าและ ท่องเที่ยวโดยน�าใบเสร็จจากผู้ประกอบการมาขอลดหย่อนภาษี ซึ่ง กระทรวงการคลังกา�ลังพิจารณาอยู่ รวมถึงมาตรการยกเว้นภาษีเพื่อ สนับสนุนการซื้อสินค้าประเภทเครื่องส�าอางและน้�าหอม (ชอปปิง พาราไดซ์) แม้จะส่งผลระยะสั้นและเฉพาะกลุ่ม มิใช่ฝนตกทั่วฟ้า กระตุ้นระบบเศรษฐกิจอย่างครบวงรอบก็ยังดีกว่าไม่ท า�อะไร

ยอมรับว่า มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนี้ไม่ต่าง

กับนโยบายประชานิยม เพียงแต่หลักพิจารณาคงต้องดูถึงการสร้าง ภาระแก่รัฐบาลและแก่สาธารณะมีมากน้อยเพียงใด รวมถึงผู้ได้รับ ประโยชน์เป็นประชาชนระดับฐานรากหรือชนชั้นกลางจริงหรือไม่ ฉะนั้น รายชื่อผู้มีรายได้น้อยที่ได้ลงทะเบียนคนจนไว้นั้น ควรมีความ โปร่งใส มีระบบตรวจสอบป้องกันการสวมสิทธิ ขออย่าเป็นของ ขวัญดี แต่คนให้คนรับมีปัญหา.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.