ตั้งเป้าให้คนไทยอายุยืน80ปี

Daily News Thailand - - การเมือง -

เมื่อวันที่ 23 พ.ย. นพ.ปิยะสกล สกล สัตยาทร รมว.สาธารณสุข กล่าวว่า ในวัน ที่ 27 พ.ย.นี้จะครบรอบการก่อตั้งกระทรวง สาธารณสุขปีที่ 98 กระทรวงจะขอนา�เอาพระ ราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงทา�เพื่อประชาชน มาตลอดนั้นมาเป็นแนวทางในการทางาน� ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทและสร้างค่านิยม ในการท�างานของบุคลากรของกระทรวงต่อ ไป ทั้งนี้เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพดี ปลอดโรค อายุยืน เบื้องต้นได้ตั้งเป้าให้คนไทยมีอายุยืน เฉลี่ย 80 ปี ตาม 4 ยุทธศาสตร์ คือ 1.ส่งเสริม สุขภาพป้องกันโรคเป็นเลิศ ดูแลประชาชน ตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนถึงวันที่จากไป 2. บริการ เป็นเลิศ โดยพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ ผลิตแพทย์ลงต �า บล พัฒนาระบบส่งต่อ 3. บุคลากรเป็นเลิศ คือ การพัฒนาแพทย์และ บุคลากรที่มีคุณภาพและเพียงพอทั่วประเทศ และ 4. บริหารระบบการเงินการคลังเป็นเลิศ ด้วยธรรมาภิบาล โปร่งใส นอกจากนี้ปี 2560 จะดา�เนินการภารกิจสา�คัญ เช่น คนไทย 2 ล้าน ครอบครัว มีแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ ครอบครัวดูแล โดยจะถือเอาวันสถาปนา กระทรวงสาธารณสุขทา�ให้สา�เร็จ.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.