เลือกตั้ง

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

นับคะแนนแบบระบบสัดส่วน ย้ำ�เลือกตั้ง ปี 60 ต�มโรดแม็พ แต่อ�จมีตัวแปรที่มองไม่ เห็น ยก “ทศพิธร�ชธรรม” เป็นของล้ำ�ค่� “โฆษกกรธ.” ยันไม่มีเซตซีโร่พรรคก�รเมือง ในร่�งก.ม.ลูก รับอ�จมีปรับปรุงให้สอดคล้อง กับ รธน.ฉบับใหม่ เผยเนื้อห�พ.ร.บ. เบื้องต้น มี 124 ม�ตร� เตรียมนำ�ลงเว็บ กรธ. เปิดต่อ ส�ธ�รณะ ให้ติติง–ส่งกลับม�ให้ปรับปรุงได้ ขณะที่ “ป�นเทพ”นำ�ทมี กมธ.ปร�บปร�มก�ร ทุจริต สปท.แจงม�ตรก�รล้อมคอกคอร์รัปชั่น หน่วยง�นภ�ครัฐ-เอกชน ชี้จัดซื้อจัดจ้�งต้อง เน้นคว�มโปร่งใส ด้�น สนช.ถก พ.ร.บ. คอมพ์ ยันต้องคุ้มครองสิทธิปชช.-ไม่กระทบคว�ม มั่นคงช�ติ ส่วนที่ปรึกษ� กมธ.ฯห่วงเฟซบุ๊ก ไลฟ์ฆ่�ต วั ต�ย เหตุยังไม่มีก.ม.คุ้มครอง “บิ๊ก ตู่” ฟิตจัด นำ�ขรก.ทำ�เนียบฯออกกำ�ลงัก�ย ลั่น หวังให้ทุกคนมีคว�มเข้มแข็งและแข็งแรง

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.