สังคมพร่องสติ

Daily News Thailand - - บทความ-การ์ตูน -

พักนี้หนักขึ้นครับ คนดังทยอยเป็นคนดังยิ่งขึ้นจนล่อ แหลมกับควำมเป็นคนดับด้วยกำรแสดงออกต่อสำธำรณะอย่ำง ขำดสติ จนผู้หวังดีหลำยต่อหลำยคนพยำยำมเตือนให้มีสติ ตั้ง สติให้ดีก่อนจะท ำ� อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.