ทหารลุยจัดระเบียบพัทยา

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

เมื่อ เวล� 01.00 น. วันที่ 23 พ.ย. เดือดร้อนนอกจ�กนี้ยังมีก�รแย่งผลประโยชน์ ถึงขั้นยกพวกถล่มกันโดยไม่มีหน่วยง�น เกี่ยวข้องม�จ ดัระเบียบ จึงนำ�ก�ำล งัเข้�ด�ำเนิน ก�รและเตรียมประส�นหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง ม�รว่มประชุมปรึกษ�ห�ร อืเพื่อจัดระเบียบจุด จอดรถและรับส่งนักท่องเที่ยวให้เป็นระเบียบ ต่อไป.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.