รถตก

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

อุบัติเหตุ สั่ง ทล.-ทช.สำ�รวจเส้นท�งขึ้นลงเข� ท ั่วประเทศ เพิ่มจุดพักรถ พร้อมร�ยง�นเส้น ท�งเดินรถเหมือนก�รบิน จำ�กัดชั่วโมงคน ขับ “คปภ.” เผยรถทัวร์ ทำ�ประกันภ�คบังคับ ภ�คสมัครใจไว้ครบ ผู้เสียชีวิต 18 ร�ย ได้รับ เงินสินไหมร�ยละ 8 แสนบ�ท ด้�น ขบ.ค�ด จะได้ข้อสรุปส�เหตุ 1-2 วันนี้

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.