อ.เบตง จ.ยะลา ส่งเสริมปลูกหญ้าแฝก แก้ปัญหาหน้าดินในสวนส้ม

Daily News Thailand - - เกษตร -

นางสาวศุภาวัลย์ ฉิมเนียม นักวิชาการ เกษตรชำานาญการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ และ หมอดินอาสาที่เกี่ยวข้อง สถานีพัฒนาที่ดิน ยะลา จังหวัดยะลา ลงพื้นที่เข้าเยี่ยม และให้ คำาแนะนำาเพิ่มเติมต่อการใช้แฝกเพื่ออนุรักษ์ ดินและน้ำาบนพื้นที่สูง ในแปลงปลูกสวนส้ม ณ สวนส้มโชกุน ช้างบ่อน้ำาร้อนเบตง ต.ตา เนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา เมื่อวันก่อน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.