ผลงาน สปท.

Daily News Thailand - - สกู๊ปพิเศษ-ต่อข่าวหน้า 1 -

สภ�ขบัเคลื่อนก�รปฏิรูปประเทศ (สปท.) ทำ�ง�นครบ 1 ปี ในวันที่ 5 ต.ค. และเดิม มีก�รนัดแถลงผลง�น แต่เนื่องจ�กมีเหตุก�รณ์บ้�นเมืองที่สำ�คญั ทำ�ให้ สปท. ต้องเลื่อน ก�รแถลงข่�วออกไป และได้จัดง�นแถลงใหม่อีกครั้งเพื่อสรุปผลก�รดำ�เนินง�นของ สปท. ครบรอบ 1 ปี ภ�ยใต้ชื่อ “1 ปี สปท. 108 เรื่องก�รปฏิรูป” ในวันที่ 30 พ.ย. ณ ห้องประชุม คณะกรรม�ธกิ�ร 213-216 ชั้น 2 อ�ค�รรัฐสภ� 2 ตั้งแต่เวล� 09.30 น. เป็นต้นไป โดย ร.อ.ทินพันธุ์ น�คะตะ ประธ�น สปท. จะเป็นผู้นำ�ก�รแถลงข่�วประม�ณ 15-20 น�ที ร่วม กับประธ�น กมธ.ขับเคลื่อนก�รปฏิรูปประเทศทั้ง 12 คณะ

สำ�หรับกำ�หนดก�รประชุม สปท. ในสัปด�ห ห์น้� จะมีก�รประชุมในวันที่ 28 พ.ย. เพื่อพิจ�รณ�ร�ยง�นก�รปฏิรูป จำ�นวน 2 เรื่อง คือ 1. เรื่อง “แผนก�รขับเคลื่อนก�รปฏิรูป โครงสร้�งพื้นฐ�นและโลจิสติกส์” ของ กมธ. ขับเคลื่อนก�รปฏิรูปด้�นเศรษฐกิจ 2. เรื่อง “ผลก�รศึกษ�และข้อสังเกตร่�ง พ.ร.บ.ว่�ด ้ว ยก�รรักษ�คว�มมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ..” ของ กมธ. ขับเคลื่อนก�รปฏิรูปประเทศด้�นก�รสื่อส�รมวลชน.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.