ใครถูกยึดทรัพย์

Daily News Thailand - - การเมือง -

ช่วง ข่าวคราวการยึดทรัพย์นายตา�รวจบางคน สูงที่อยู่ในแวดวงกระบวนยุติธรรม ถ้าหากเรื่องนี้พาดพิงไปถึงใคร ถูกฟ้องร้องด�าเนินคดี อาจเชื่อมโยงกับกระบวนการทุจริตและคอร์รัปชั่น จะไม่มีใครได้รับผลกระทบ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.