นิคมสหกรณ์แม่แตง จ.เชียงใหม่ แม่แบบเศรษฐกิจพอเพียง แบบรวมกลุ่ม

Daily News Thailand - - เกษตร -

ใช้กับกิจการของตนเองอย่างต่อเนื่อง และให้มี การดำาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ผลได้ บังเกิดแก่เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์อย่างทั่วถึง

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.