พะเยาพร้อมสุดรัฐบาลดิจิตอลระดับจังหวัด

Daily News Thailand - - ไอที-วิทยาการ -

อีจีเอ ย้ำ�พะเย�พร้อมสุดในก�รเข้� สรัู่ฐบ�ลดิจิตอลระดับจังหวัด แนะเว็บไซต์ ของแต่ละจังหวัดควรอัพเดทข้อมูลอย่�ง ต่อเนื่อง พร้อมส่งต่อข้อร้องเรียน ประช�ชนถึงต้นสังกัดได้รับทร�บ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.