ก.แรงงานตั้งเป้าล้างทุจริต

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ถือเป็นหนึ่งในภารกิจสำาคัญของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ทุกกระทรวง ทบวง กรม ต้องนำานโยบายไปขับเคลื่อนให้ เห็นผลเป็นรูปธรรม

เมื่อวันที่ 25 พ.ย.ที่กระทรวงแรงงาน พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รมว.แรงงาน เป็น ประธาน เปิดงาน “กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โปร่งใส ไร้การทุจริต” โดยกล่าว เปิดงานช่วงหนึ่งว่า การทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาประเทศไทยมาช้านาน ทำาให้ประเทศ ชาติต้องสูญเสียงบประมาณปีละนับแสนล้านบาท

พล.อ.ศิริชัย กล่าวว่า ทั้งนี้เมื่อปี 2556 องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติได้จัด อันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่น (CPI) ให้ประเทศอยู่ในอันดับที่ 102 จากทั้งหมด 168 ประเทศทั่วโลก แต่หลังจากรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ เข้ามาบริหาร และเข้มงวดในการ ปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังมีเป้าหมายคนโกงรายเก่าต้องหมดไป รายใหม่ต้องไม่เกิด ขึ้น และไม่เปิดโอกาสให้มีการโกงในทุกวงการ ส่งผลให้ปัจจุบันประเทศไทยได้รับการจัด อันดับดีขึ้นเป็นอันดับที่ 76

โดยกระทรวงแรงงานตั้งเป้าเป็นองค์กรปลอดคอร์รัปชั่น โดยยึดมาตรการ 7ป. คือ เป็นธรรม โปร่งใส ปรับปรุง ประสิทธิผล ประหยัด เปิดโอกาส และเป็นต้นแบบ และขอ ให้ประชาชนยึดหลัก 4ไม่ คือ ไม่จ่าย ไม่รับ ไม่ยอม และไม่เพิกเฉย เพื่อช่วยขจัดการ ทุจริตให้หมดไปจากสังคมไทย.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.