รัตนพันธุ์

Daily News Thailand - - การเมือง -

ย้ายเจ้าหน้าที่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ถูกต้อง และเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ย้ายเจ้าหน้าที่ ออกไปแล้วเอาคนใหม่เข้ามาเพื่อ ให้การทา�งานตรงไปตรงมา มีการย้าย เจ้าหน้าที่และตั้งคณะกรรมการ สอบสวนที่มีผมเป็นประธาน ผล สอบจะสรุปในเร็ว ๆ นี้ โดยอาจ จะมีการตั้งกรรมการสอบสวน ทางวินัยต่อไป โดยได้สอบข้อมูล ย้อนกลับไปในช่วงเวลา 2-3 ปี ที่ผ่านมาทั้งในส่วนของอดีต หัวหน้าอุทยานแห่งชาติฯ และ เจ้าหน้าที่บางคน ซึ่งพอสอบเรื่องหนึ่งก็พันไปอีกเรื่องหนึ่ง บางอย่าง เราก็ไม่อยากจะน�ามาเปิดเผย ส่วนอันไหนที่เหนือบ่ากว่าแรงก็ลงไป ช่วยหัวหน้าอุทยานฯ พร้อมทั้งมีการขอความร่วมมือส่วนราชการอื่นที่ เกี่ยวข้อง

ส่วนปัญหาอื่น ๆ เช่น เรื่องขยะ น า้�เสีย ก็ต้องมีการพูดคุยกับ ผู้ประกอบการว่าต้องมีระบบบาบัดก่อนที่จะปล่อยลงสู่ทะเลหรือหาด� ทราย ขยะที่มากเหลือเกินจะลดหรือแก้ปัญหากันอย่างไร เพราะจา�นวน นักท่องเที่ยวมากคนก็มาก ผู้ประกอบการไม่ต้องกังวลว่าจะไม่มีคนไป เที่ยวเกาะเสม็ดเพราะอยู่ใกล้ กทม. ใกล้พัทยา จ.ชลบุรี คนก็จะหลั่ง ไหลไปที่นี่เพราะมีความสวยงาม มีคนไปเที่ยวและห้องพักเต็มตลอด ขนาดฝนตกยังเต็มเลย

สา�หรับการประเมินความคืบหน้าในการดา�เนินการเราก็ประเมิน ผลทุกเดือน ซึ่งในเรื่องการจัดเก็บเงินรายได้หลังการเปลี่ยนหัวหน้า อุทยานแห่งชาติฯ ในเดือน ต.ค. 2559 มีเงินรายได้เพิ่มขึ้น 4 เท่าตัว คือ 4.8 ล้านบาท เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันคือเดือน ต.ค. 2558 ที่เก็บรายได้เพียงจา�นวน 1.2 ล้านบาท และตั้งแต่ต้นเดือนจนถึง วันที่ 18 พ.ย. ที่ผ่านมา เก็บเงินรายได้แล้ว 2.8 ล้านบาท เดิมตลอด ทั้งปีงบประมาณเกาะเสม็ดเราเก็บได้ 20 กว่าล้าน ซึ่งปีงบประมาณนี้ เราน่าจะเก็บได้ไม่ต่�าว่า 60 ล้านบาท โดยจะท �า ให้โปร่งใสและน �าเงิน รายได้นี้กลับไปพัฒนาเกาะเสม็ด เช่น ทา�จุดด า� นา้� ท่าเทียบเรือลอยน า้� ในเรื่องผู้มีอิทธิพลผมไม่แน่ใจ เพราะกิจการที่ด �าเนินการบน เกาะเสม็ดตั้งแต่รถยนต์สองแถว มอเตอร์ไซค์ หาบเร่ แผงลอย หมอ นวดจะมีคนคุมกิจการพวกนี้ มีประธานชมรมดูแล มีการหมุนเวียนมี เงินเข้าส่วนกลางซึ่งเขาจะใช้จ่ายอย่างไรผมก็ไม่รู้ มีการท �า เบอร์ที่ถูก ต้อง เช่น หาบเร่แผงลอย 51 รายก็มีเบอร์ 1-51 หมอ นวด 100 กว่ารายก็มีเบอร์มีชื่อ มีประวัติหมด ใครจะ เข้ามาแทรกก็ต้องขายเหมือนคิวมอเตอร์ไซค์ เกิน ไม่ได้ ส่วนในทางลับกรมอุทยานฯ รู้ว่าเป็นใครหรือ ไม่นั้น บางกิจการที่เราไปสอบประธานชมรมเขาก็รู้ แต่บางกิจการเขาก็ไม่บอก ส่วนจะต้องขอใช้ มาตรา 44 หรือไม่นั้น ก็คงไม่ต้อง เพราะเขายังไม่ ได้มีการมาข่มขู่การทา�งานของเจ้าหน้าที่ เรา ก็ดาเนินการตามระเบียบของเราไป� ยกเว้นว่ามีการข่มขู่ ตั้งแต่เราเข้าไป ด �าเนินการก็ยังไม่มีใครมาว่าอะไร แต่เป็นที่รู้กันว่าผู้ประกอบการบน เกาะเสม็ดเขาก็ไม่กล้าพูดความ จริงหลาย ๆ เรื่องเพราะกลัว ซึ่ง ทุกกิจการทั้งหาบเร่แผงลอย มอเตอร์ไซค์ สองแถว ควง กระบองไฟ จะมีชมรมมีคน ดูแลแต่ผู้ดูแลที่เหนือกว่านี้ ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นใคร เพราะเขาไม่บอก แต่ วันนี้เขาก็หยุดหมด ทุกอย่าง และผู้ประกอบการก็ให้ความร่วมมือดี

ทุกที่ที่ผมก�ากับดูแลคืออุทยานฯ ทางทะเลทั้งหมด 26 แห่ง และจะด �าเนินการทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องการบุกรุก การยึดถือครอบ ครองที่ดินจะต้องแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะช่วงรัฐบาลชุดนี้ซึ่งเป็นช่วงที่ พวกเรามีโอกาส รวมทั้งเรื่องการผนวกพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติมตาม นโยบายของ รมว.ทรัพยากรฯ เพราะไม่มีรัฐบาลไหนที่เร่งรัดให้เรา ประกาศผนวกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้ได้ 25% ของประเทศ ดังนั้นจึงจา�เป็น ที่เราต้องทาอย่างเร่งด่วน� ส่วนที่ประกาศเขตป่าอนุรักษ์ไปแล้วเราก็ ต้องปกป้องรักษาไว้ให้ได้และมาท�าเรื่องการท่องเที่ยวซึ่งเป็นรายได้ หลักของประเทศในขณะนี้ ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวหลักก็อยู่ในอุทยานแห่ง ชาติ โดยเฉพาะอุทยานแห่งชาติทางทะเลเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่อง เที่ยวต่างชาติให้ความสนใจมาเป็นจ�านวนมาก ต้องเข้าไปดูแลจัดการ อ า� นวยความสะดวกเรื่องความปลอดภัย

อย่างไรก็ตาม พื้นที่ที่ท า� มาตลอดคืออุทยานฯ สิรินาถ จ.ภูเก็ต เราดา�เนินการและชนะมาหลายคดี มีการฟ้องและจา�คุกต้องเสียค่าปรับ ให้รัฐเป็นสิบ ๆ ล้าน นอกจากนั้นก็มีพื้นที่เกาะหลีเป๊ะ อุทยานฯ ตะรุเตา จ.สตูล อุทยานฯ หาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี จ.กระบี่ อุทยานฯ หาด เจ้าไหม จ.ตรัง ที่เรายึดคืนมาได้หลายแปลงแล้ว และอยู่ระหว่างการ ด า�เนินคดีกับโรงแรมใหญ่อีกหลายคดี.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.