อย่าลืมคุมเข้มราคาสินค้า

Daily News Thailand - - การเมือง -

การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต า่� 69 จังหวัด 5-10 บาท

และอีก 8 จังหวัดไม่ขึ้นยังคง 300 บาทต่อวันเช่นเดิม ตั้งแต่วัน ที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป พร้อมกันนี้รัฐบาลก็ได้ทุ่ม งบประมาณหมื่นกว่าล้านบาทจ่ายเงินให้แก่ผู้มีรายได้น้อยจานวน� 5 ล้านกว่าราย ที่ได้ลงทะเบียนไว้คนละ 1,500-3,000 บาท ตั้งแต่วัน ที่ 1 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไปนั้น นับได้ว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ของประเทศให้มีเงินหมุนไปหมุนมาในช่วงที่เศรษฐกิจของไทยยังไม่

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.