จันทร์โอชา

Daily News Thailand - - ภาพ-ข่าวสังคม -

ธ ฉบับ จากทั่วทุกสารทิศยังคงเดินทางเข้ามาถวายสักการะ ธ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง อย่างเนือง แน่นทุกวัน.......... ยังไม่มีทีท่าว่าจำานวนจะลดน้อยลงแต่อย่างใด ...ธ ยังอดทนรอต่อแถวมากกว่า 6-7 ชั่วโมง สักครั้งหนึ่งในชีวิต.......... ทำาให้ ต้องประกาศให้ เข้า ถวายสักการะพระบรมศพตั้งแต่วันที่ เป็นต้นไป ... และเป็นระเบียบเรียบร้อย.......... หลังจาก ถูกกระแส การเข้าถวายสักการะพระบรมศพของ ข้าราชการจนทำาให้ ประชาชนต้องใช้เวลา ...และมี บางส่วน ขณะปฏิบัติหน้าที่ใน พระบรมมหาราชวัง.......... กระทั่งท่านผู้นำา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่ง ...เพื่อ ชาติหรือ คสช. ต้องออกมาเตือน...ให้ ข้าราชการ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้ประชาชน .......... ธ หลังจาก ท่านผู้นำา เข้ามา ด้วยอำานาจพิเศษได้ ตกขอบเวทีจน เกือบหมด... นโยบาย ของรัฐบาลที่แล้วจน เกลี้ยง.......... แต่พอบริหารประเทศไปสักระยะจาก เริ่ม แปรสภาพกลายเป็น ...แปรรูปนโยบาย เสียใหม่กลายเป็น .......... อาจเป็นเพราะ ไม่อำานวย หรือ ผู้บริหารประเทศ ก็ตาม... ดิ่งเหวในบ้านเรากลายเป็น ...นโยบายประชารัฐกลายเป็นนโยบายช่วย ธ เพียงไม่กี่กลุ่ม.......... ที่เคยขับเคลื่อนเศรษฐกิจเกิด ไปต่อไม่ได้...การลงทุน ของภาครัฐ อืดเป็นเรือเกลือ.......... ส่วนภาคเอกชน เพราะ ไม่เชื่อมั่นการ .......... ที่พอพยุงเศรษฐกิจให้เดินหน้าไปได้บ้าง จากปัญหาการปราบปราม ...กลาย ในการ ทุกตัวออกอาการสำาลัก สุดท้ายเหมือนรัฐบาล กระตุ้นเศรษฐกิจ... ให้แก่ชาวบ้านดื้อ ๆ...เหมือนนโยบาย สมัย เป็นนายกรัฐมนตรี.......... มาครั้งนี้ ท่านผู้นำา “บิ๊กตู่” แจกเงินให้แก่ ผู้มีรายได้ไม่เกิน ... จะได้รับเงินช่วยเหลือ ...ส่วนผู้ที่มีรายได้ตั้งแต่ 3,001100,000 บาทต่อปี จะได้รับเงินช่วยเหลือ .......... เป็นความ หวังสุดท้าย ที่แจกตรงถึงมือผู้ที่มีรายได้น้อยกว่า ...จะช่วยกระตุ้นการ ช่วงปลายปีเพื่อให้ หมุนต่อได้...แต่ถ้าถึงขนาด ให้ชาวบ้านแล้ว ชีวิต ของชาวบ้านยังตกสะเก็ดเหมือนเดิม ... คงถาโถม ใส่รัฐบาลของท่านผู้นำาไม่หยุดยั้งแน่แท้.......... ด้านความคืบหน้า เพื่อนำาไปสู่การเลือกตั้งปลายปี 2560 ชักเริ่มเห็นเค้าลางบ้าง แล้ว...เมื่อ ปู่ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ หรือ กรธ. ยืนยัน ได้จัดทำาร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง .......... ส่วนจะ ระบบ หรือไม่นั้น...อีก ไม่กี่วันคงได้เห็น พรรคการเมืองในประเทศจะถูก ออก มาเป็นอย่างไร .......... ขณะที่ ได้ข่าวมาว่าหลายฝ่ายอยาก ให้มีการ เร็วขึ้น...อาจเป็นช่วง เลยไม่ใช่ปลายปี ตามโรดแม็พ .......... รองนายกฯ ฝ่ายกฎหมาย ยืนยัน หลัง เสร็จ...จะจัดการเลือกตั้ง ได้หรือไม่ คำาตอบคือทำาได้.......... แต่อาจมีปัญหา เพราะกฎหมายพรรคการเมืองเพิ่ง ออกมาได้ไม่นาน ...แปลว่ายังไม่เคยมีการตั้ง เลย...จะเหลือเพียงพรรคการเมืองที่มีอยู่ แล้ว...กว่าจะ หากเลือกตั้งเร็วอาจมีความได้เปรียบเสียเปรียบ.......... ยืนยันการเลือกตั้งจะมีในปี 2560 แน่ แต่อย่าไปไกลขนาด มีรัฐบาลใหม่ในปี 2560…เพราะหลัง การเลือกตั้งใช้เวลา ในการประกาศผล.......... เห็นการทำางานของกระทรวง แล้ว เสียดาย ของประชาชน...หลังจาก เปิดให้บริการมาร่วมครึ่งปี คนยังใช้บริการ ไม่ได้ตามเป้า... ทำาให้ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ ขาดทุนวันละ ... เป็นเพราะปัญหาฟันหลอระหว่าง ไม่เชื่อมต่อกับสถานีบางซื่อ จนคนไม่ ธ เพราะความไม่สะดวก .......... แม้ว่าท่านผู้นำา ใช้อำานาจหัวหน้า คสช. ออกคำาสั่ง ตามมาตรา 44 ให้กระทรวงคมนาคมของท่าน ไปเจรจากับเอกชนให้ได้ข้อสรุป ภายใน ...ผ่านมาจนป่านนี้การเจรจายัง หาข้อสรุปไม่ได้ รฟม. ยังขาดทุนอย่างต่อเนื่อง .......... อยากฝากให้ท่านผู้นำา ช่วยคาดโทษและขันนอตการทำางานของคมนาคม เพื่ออุดสถานีรถไฟฟ้าที่ อยู่ในขณะนี้...เพื่อเป็น แก่คนกรุงเทพฯ.......... ย่าง 47 ขวบปี กับตระกูล ซึ่งเปรียบเสมือนตราสัญลักษณ์ของ ตั้งแต่ปัก เสาส่งครั้งแรกที่ทุ่งหนองแขม.......... วันนี้น่าเสียดายที่ความแตกแยกในครอบครัวรุ่นลูกของ ธ ที่ผลประโยชน์ไม่เข้าใครออกใคร...ทำาให้ ต้องจำาใจแจ้งตลาดหลักทรัพย์ลาออกจากกรรม การบริษัทฯ ไปเมื่อสัปดาห์ก่อน... เพียงเพราะพี่ ๆ น้อง ๆ ส่วนใหญ่ต้องการ มาใหญ่ ในตำาแหน่ง กรรมการผู้จัดการ...อย่างนี้ถ้าไม่เรียกว่า ก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรดี..เอวัง..........

ผู้ชนะ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ท่านผู้หญิง พ.อ.หญิง จิตรวดี จุลานนท์ เป็นประธาน พิธีมอบรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่ พลวัฒน์ สามิดี และ สุภชัย นาทีชัยชนะ ผู้ชนะการประกวดวาดภาพฮอร์ส อะวอร์ด และ จิตรกรรมนาน มีไฟน์อาร์ตอะวอร์ด ครั้งที่ 11 โดยมี กรวิทย์-ปรีญาณี สุพุทธิพงศ์ ร่วมยินดี ที่อาคารนานมี สาทร

เปิดห้องเกียรติยศ พล.ต.ต.วิฑูรย์ นิติวรางกูร เป็นประธานในพิธีเปิดห้องเกียรติยศ วิทยาลัยพยาบาลตำารวจ โดยมี พล.ต.อ.นพ.จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ พล.ต.ท.หญิง สุวัฒนา โภคสวัสด์ิ พล.ต.ต.เทอดศักด์ิ รุจิรวงศ์ รุจา เพ็ญตระกูล และ เบญจมาศ รุจิรวงศ์ ร่วมพิธี

ประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 9 ในหัวข้อ “สานพลังพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน ให้พ้นภัยจากสุรา” ที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์

เปิดตัวหนังสือ ศันสนีย์ วนะไชยเกียรติ เป็นประธานเปิดตัวหนังสือ “LYDIA DIARY (ลี เดีย ไดอารี่)” ผลงาน ศรัณย์รัชต์ ดีน โดยมี พญ.ธิดากานต์ รุจิพัฒนกุล ไชยยันต์ วิสุทธิธาดา แมทธิว ดีน และ มร.เบรท อาร์ เทย์เลอร์ ร่วมงาน ที่บีทูเอส ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

มงคลสมรส จุฑารัตน์ เมนะเสวต ร่วมแสดงความยินดีในงานมงคลสมรสระหว่าง ธิติมา บุตรี เกษตรศักด์ิ-อารีรัตน์ เคียงศิริ กับ จตุพร บุตร จำานงค์ เสงี่ยมพงษ์ โดยมี วิลาสินี พุทธิ การันต์ อาภาภรณ์ โกศลกุล และ ภัทรพล พึ่งบุญพระ ร่วมยินดี ที่โรงแรมสยามเคมปินสกี้

แสงแห่งพระบารมี ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมต.ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี ดร.สุวิทย์ ยอดมณี และ ชนิสา ชุติภัทร์ เปิดงาน “แสงแห่งพระบารมี” โดยมี พาสินี ลิ่มอติบูลย์ เกตุวลี นภาศัพท์ และ อำามฤทธ์ิ ชูสุวรรณ ร่วมงาน ที่พาร์ค พารากอน สยามพารากอน

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จ ไปทรงเปิดพิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้อัญมณีไทย สยามเจมส์เฮอริเทจ ณ พิพิธภัณฑ์และศูนย์ การเรียนรู้อัญมณีไทย สยามเจมส์ เฮอริเทจ ถนนประดิษฐ์มนูธรรม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.