3.8 พันล.

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

ชา�ระเสร็จสิ้น เผย พยานหลักฐานโจทก์ นา�สืบ มามัดแน่น มีนา�้หนักรับฟังได้ จา�เลยกับพวก ร่วมกันทุจริตจริง

เมื่อวันที่ 25 พ.ย. ที่ศาลแพ่ง ถนน รัชดาภิเษก ศาลอ่านคา�พิพากษาคดี ด.1674/ 2557 ที่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น เป็น โจทก์ยื่นฟ้อง นายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีต ประธานสหกรณ์ฯ น.ส.ศรัญยา มานหมัด อดีต รองผู้จัดการสหกรณ์ฯ นายลภัส โสมคา� อดีต เลขานุการ สหกรณ์ฯ และนายกฤษดา มีบุญมาก อดีตหัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ สหกรณ์ฯ กับพวก รวม 18 คน เป็นจา�เลยที่ 1-18 เรื่องละเมิด ขอให้ ศาลมีคา�สง่ัให้พวกจา�เลยคืนเงินที่กระทา�ละเมิด 3,811,605,926.18 บาท พร้อมดอกเบี้ยนับแต่ วันฟ้องเป็นต้นไป คืนแก่โจทก์จนกว่าจะชา�ระเสร็จ

กรณีสืบเนื่อง ระหว่าง พ.ศ. 2552– พ.ศ. 2555 จ�าเลยที่ 1-4 ร่วมกันสั่งจ่าย เช็คถอนเงินของสหกรณ์ฯโจทก์เป็นเงิน 10,481,166,966.01 บาท และร่วมกันเอาเงิน ฝากของลูกค้า 1.9 พันล้านบาทไป รวมทั้งการ ปล่อยสินเชื่อให้แก่สมาชิกโดยทราบว่า สมาชิก ดังกล่าว ไม่มีการถือหุ้นตามข้อบังคับ และไม่มี หลักประกันในการกู้ยืมเป็นเงินอีก 1.1 หมื่น ล้านบาท กับร่วมกัน ปล่อยปละละเลย ให้นาย ศุภชัย จา�เลยที่ 1 กู้เงินสหกรณ์ฯโจทก์ตลอด เวลา ที่ด �า รงต�าแหน่งประธานในรูปแบบเงิน ยืมทดรอง ซึ่งไม่มีระเบียบรองรับเป็นเงินไม่ตา่� กว่า 1.2 หมื่นล้านบาท โดยจา�เลยที่ 5-18 รับ รู้ถึงการกระท�าของจ�าเลยที่ 1-4 และรับเงิน หรือผลประโยชน์มาจากจา�เลยที่ 1-4 โดยรู้ว่า มีที่มาไม่สุจริต ทั้งนี้ระหว่างพิจารณา จาเลย� ที่ 9-10 จา�เลยที่ 14-16 รวม 5 คน ตกลงทา� สัญญาประนีประนอม ยอมความร่วมกันคืนเงิน แก่สหกรณ์ฯโจทก์ จา�นวน 321,400,000 บาท

ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า พยานหลัก ฐานของโจทก์สหกรณ์ฯ โจทก์น�าสืบมามีน้�า หนักให้รับฟังได้ว่า นายศุภชัย น.ส.ศรัญยา นายลภัส นายกฤษดา จ�าเลยที่ 1-4 ร่วมกัน ทุจริต โดยนายศุภชัยจา�เลยที่1 ฉวยโอกาสขณะ เป็นประธานคณะกรรมการดา�เนินการ น.ส.ศรัญ ยา อดีตรองผู้จัดการสหกรณ์ฯ นายลภัส อดีต เลขานุการสหกรณ์ และนายกฤษฎา หัวหน้าฝ่าย สินเชื่อสหกรณ์ จา�เลยที่ 2-4 ซึ่งมีอา�นาจหน้าที่ ดูแลรักษาเงินของ สหกรณ์ฯโจทก์ ร่วมกันสั่ง จ่ายเช็คถอนเงินสหกรณ์ฯโจทก์ ร่วมกันเบียดบัง เอาเงินฝากที่ลูกค้านา�มาฝากกับสหกรณ์ ร่วมกัน รู้เห็นเป็นใจปล่อยสินเชื่อให้สมาชิกสมทบทั้งที่ รู้ว่าไม่มีการถือหุ้นตามข้อบังคับ และไม่มีหลัก ประกันการกู้ยืม อีกทั้งยังร่วมกันให้ นายศุภชัย จา�เลยที่ 1 กู้ยืมเงินตลอดเวลาที่ดา�รงตา�แหน่ง ประธานสหกรณ์ฯหลายครั้งโดยไม่มีระเบียบ รองรับจา�เลยที่ 1-4 ต้องร่วมกันรับผิดคืนเงิน ให้สหกรณ์ฯโจทก์

ศาลจึงพิพากษาให้ นายศุภชัย น.ส.ศรัญ ยา นายลภัส นายกฤษดา จา�เลยที่ 1-4 ชา�ระ เงิน 3,811,605,926.18 บาท ให้แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้อง ที่ 1 พ.ค. 57 จนกว่าจะชา�ระเสร็จ ส่วนจา�เลย ที่ 5-8 จา�เลยที่ 11-13 รวม 7 คน ซึ่งเป็นกลุ่ม คนสนิทได้รับเงินและทรัพย์สินมาจากจ �า เลย ที่ 1-4 โดยรู้ว่าได้มาโดยไม่สุจริต จึงต้องร่วม รับผิดตามจ�านวนทรัพย์สินที่จาเลยแต่ละคน� ได้มาจากจา�เลยที่ 1-4 พิพากษาให้จา�เลยที่ 5 ร่วมรับผิดในเงิน 2,795,379 บาท จา�เลยที่ 6 ร่วมรับผิดในเงิน 2,461,875 บาท จา�เลยที่ 7 ร่วมรับผิดในเงิน 46,853,550 บาท และตาม ราคาประเมินที่ดิน จ�าเลยที่ 8 ร่วมรับผิดเงิน 1,456,486.33 บาท จา�เลยที่ 11 ร่วมรับผิดเงิน 960 ล้านบาท ซึ่งจ�าเลยทั้งหมด จะต้องรับ ผิดตามจ�านวนเงินดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยร้อย ละ 7.5 ต่อปีของเงินต้น นับตั้งแต่วันฟ้องที่ 1 พ.ค. 57 เป็นต้นไปจนกว่าจะชา�ระเสร็จ ส่วน จาเลยที่� 9,10,14,15,16 ให้รับผิดตามสัญญา ประนีประนอมยอมความตามที่ตกลงกันคือ คืน เงิน 321,400,000 บาท ให้กับสหกรณ์ฯโจทก์ สา�หรับจา�เลยที่ 17-18 พยานหลักฐานโจทก์ยัง ฟังไม่ได้ว่า มีส่วนรับรู้ถึงการกระทา�และรับเงิน จากจา�เลยที่ 1-4 จา�เลยที่ 17-18 จึงไม่ต้องร่วม รับผิดต่อโจทก์พิพากษาให้ยกฟ้อง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส�าหรับคดีแพ่งที่ อ่านค�าพิพากษาในวันนี้นั้น จ�าเลยในคดีไม่ จา�เป็นต้องเดินทางมาศาล ซึ่งรวมถึงนายศุภชัย ที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจา� โดยจา�เลยยังมีสิทธิยื่น อุทธรณ์คา�พิพากษาได้อีก.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.