เปิดอบรมหลักสูตรบ.ย.ส.รุ่น21

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

เมื่อวันที่ 25 พ.ย. นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานเปิดการ อบรมหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 21 และได้ให้เกียรติ บรรยายพิเศษ เรื่องบทบาทและภารกิจของศาลยุติธรรม โดยการจัดการอบรมดังกล่าว จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 25 พ.ย. 59-เดือน ก.ย. 60 ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม องค์กรอิสระ นักวิชาการ และสื่อมวลชน 82 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงของ องค์กรต่าง ๆ ในกระบวนการยุติธรรมได้เสริมสร้างความรู้ และวิทยาการด้านกระบวนการ ยุติธรรม การเมือง การปกครอง สภาพสังคม และสภาพเศรษฐกิจ สามารถนา�ความรู้ไปพัฒนา ประเทศให้บรรลุผลส�าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก�าหนด ตลอดจนร่วมกันสร้าง แผนยุทธศาสตร์กระบวนการยุติธรรมแห่งชาติ อันจะเป็นแนวทางให้หน่วยงานในกระบวนการ ยุติธรรมและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องน �า ไปศึกษาหรือนาแนวทางไปดาเนินการให้� � กระบวนการยุติธรรมไปในทิศทางเดียวกัน

นายวีระพล กล่าวแก่ผู้เข้าอบรมตอนหนึ่งว่า วิธีการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มโทษประหารชีวิต จ า�คุก โทษปรับ การให้รางวัลสินบนนา�จับแก่ผู้นา�จับ และการที่กฎหมายบัญญัติว่าการมีเมทแอมเฟตามีน 15 เม็ดขึ้นไป แม้จะมีไว้เพื่อเสพ แต่กฎหมายยาเสพติด ปิดปากไม่ให้น �าสืบโต้แย้งเป็นอย่างอื่น โดยการสันนิษฐานเด็ดขาด ถือเอาจ�านวนเมทแอมเฟตามีนเป็นตัวก �า หนดว่า เป็นการมีไว้ในครอบครองเพื่อจาหน่าย� หรือการประกาศสงครามกับยาเสพติด ตั้งแต่สมัยประธานาธิบดี ริชาร์ด นิกสัน การบังคับ บา�บัดแก่ผู้เสพยาเสพติด ไม่ใช่การแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ เปรียบเสมือนการกา�จัดแมลงสาบ เราไม่สามารถกา�จัดแมลงสาบออกจากบ้านได้ ถ้าไม่ทา�ลายแหล่งของมัน ดังนั้นปัญหายาเสพ ติด ถือเป็นปัญหาอันใหญ่หลวงของสังคมไทย ต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรต่างๆ ใน กระบวนการยุติธรรมและคนในสังคม ทา�อย่างไรให้ผู้เสพยาเสพติดอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้ ศาลยุติธรรมตระหนักถึงปัญหายาเสพติดได้เสนอแก้ไขข้อสันนิษฐานเด็ดขาดดังกล่าวใน พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 จนผ่านวาระที่ 3 ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว รอประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาต่อไป.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.