Ň ตั้งเป้า 22 ล้านดวงใจร่วมพิธี

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

นายกฤษศญพงษ์ กล่าวด้วยว่า แต่ละ ปีประชาชนจะให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม สวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เพิ่ม มากขึ้น เพราะเป็นการเสริมสร้างสิริมงคลให้ กับตนเองและครอบครัว ตลอดจนประเทศชาติ ให้เจริญรุ่งเรือง น �า มาซึ่งความสุขของคนไทย อย่างแท้จริงโดยในปี 2559 พบว่า มีวัดทั่ว ประเทศเข้าร่วมกิจกรรมถึง 23,423 วัด และมี เด็ก เยาวชน และประชาชนเข้าร่วมสวดมนต์ จ า� นวนถึง 18,277,524 คน และในปี 2560 นี้ ตั้งเป้าหมายว่า จะมีผู้มาเข้าร่วมกิจกรรมสวด มนต์ข้ามปีกว่า 22 ล้านคน ทั้งนี้ ศน. ตั้งศูนย์ ประสานงานสวดมนต์ข้ามปี ทั้งระดับประเทศ หน่วยงาน จังหวัด และอ า� เภอ เพื่อเป็นศูนย์ กลางประสานการจัดกิจกรรมอีกด้วย สักการะพระบรมศพ พบว่าจ�านวนประชาชน ที่มาในวันหยุดราชการและวันธรรมดาต่างกันไม่ มากนัก และมีแนวโน้มที่จะมีประชาชนเพิ่มขึ้น ด้วย ทั้งนี้กลุ่มสุดท้ายที่ได้เข้าในพระบรม มหาราชวัง คือเวลา22.00 น. และคนสุดท้ายได้ ออกมาจากพระบรมมหาราชวังในเวลา24.00 น. ซึ่งการขยายเวลาให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าไป ถวายสักการะพระบรมศพ ถือเป็นพระ มหากรุณาธิคุณจากพระบรมวงศานุวงศ์ทุก พระองค์ สา�หรับการลงทะเบียนคิวออนไลน์นั้น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) และสา�นักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ มหาชน) หรือ สรอ. ได้จัดทา�ระบบเสร็จแล้ว และทดลองระบบ ซึ่งพบว่ามีความพร้อม เนื่องจากรัฐบาลเห็นว่ายังมีประชาชนเข้าคิวปกติ จ�านวนมากอยู่ในตอนนี้ จึงจะเริ่มใช้ระบบคิว ออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 21 ม.ค. 2560 ซึ่งจะทา�ให้ ประชาชนมีโอกาสได้เข้าไปสักการะพระบรมศพ มากขึ้น แต่สิ่งส�าคัญของรัฐบาล คือการท�าให้ ระบบคิวปกติสามารถรองรับประชาชนที่จะเดิน ทางมาร่วมถวายสักการะพระบรมศพได้ แปรรูปไม้จันทน์หอม สา�หรับใช้สร้างพระโกศ ทรงพระบรมศพ เหนือพระจิตกาธานบนพระ เมรุมาศในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรม ศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช โดยมีเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ กุยบุรี ทหารชุดประสานงานโครงการพระ ราชด า�ริ ร.11พัน 3 รอ. บ้านรวมไทย และเจ้า หน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ ประมาณ 100 คน ร่วม กันทา�การตัดไม้แปรรูปไม้ คาดว่าน่าจะด า�เนิน การแล้วเสร็จประมาณ 10 วัน โดยฝ่ายปกครอง อ า�เภอกุยบุรีเป็นผู้ประสานงาน เพื่อให้การตัด เลื่อยเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กา�หนดไว้

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.