Ň แจ้งวันใช้ระบบคิวออนไลน์

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

ต่อมา นายสุวพันธ์ุ ตันยุวรรธนะ รัฐมน ตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี ในฐานะเลขา นุการศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์(ศตส.) แถลงผลการประชุมศตส. ว่า จากการติดตาม และประเมินจ�านวนประชาชนที่มาร่วมถวาย

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.