จับส.ต.ต.

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

ไพบูลย์ รองผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยธนำคำรกรุงไทย ส�ำนักงำนเขตสุพรรณบุรี ร่วมกันจ�ำลอง ระบุเป็นคนต้นคิดและวำงแผนทั้งหมด จับ เหตุกำรณ์พร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับรหัสผ่ำนเปิด พร้อมพี่ชำย เป็นคนลงมือปล้น และคนดู ตู้เอทีเอ็ม ภำยในปั๊มน้�ำมัน ปตท.บจก. ต้นทำงทำ�ทขำียป๊อปคอร์นในปั๊มเกิดเหตุ เหลือ สองพี่น้อง บำงลี่ ปิโตรเลียม เลขที่ 369 หมู่ 3 ตำมล่ำเพื่อนร่วมแก๊งอีก 3 คน ตำ�รวจตำมยึด ต.บำงเลน อ.สองพี่น้อง เงินของกลำงที่คนร้ำยน ำ� ไปถ่วงนำ้�ในบ่อทรำย เนื่องจำกก่อนหน้ำนี้พนักงำนขน ร้ำง รวมทั้งจยย.เสื้อผ้ำ-หมวกกันน็อกที่ใช้ ทรัพย์สินธนำคำรกรุงไทยธุรกิจบริกำรทั้ง 3 คน ก่อเหตุ เผยตำรวจตำมแกะรอยจำกมือถือที่� ได้ให้ปำกค �ำกับเจ้ำหน้ำที่ต �ำ รวจ อ้ำงว่ำ รหัส คนร้ำยแกล้งทำ�ตกไว้ หวังเบี่ยงเบนคดี สุดท้ำย เปิดตู้เอทีเอ็มไม่ผ่ำนเนื่องจำกใส่รหัสผิดถึง 3 ย้อนมัดตัวหลังพบ ส.ต.ต.เป็นคนคัดทะเบียน ครั้ง จึงไม่สำมำรถเปิดตู้เพื่อบรรจุเงินที่เตรียม รำษฎรเอำชื่อบุคคลอื่นไปซื้อเครื่อง มำ 5 ล้ำนบำทได้ ต้องใช้เวลำนำนกว่ำ 10 นำที

กรณีคนร้ำยบุกเดี่ยวใช้ปืนจี้ชิงเงินของ เพื่อท�ำกำรรีเซตรหัสผ่ำนและป้อนบันทึก ธนำคำรกรุงไทย เมื่อวันที่ 21 พ.ย. ที่ผ่ำนมำ ข้อมูลรหัสผ่ำนใหม่ จนเป็นเหตุให้คนร้ำยมี บริเวณปั๊มน้ำ�มัน ปตท. วัดไผ่โรงวัว-บำงเลน โอกำสใช้อำวุธปืนชิงเงินจำกพนักงำนขนเงิน อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ขณะเจ้ำหน้ำที่กำ�ลงันำ� ไปได้ถึง 5 ล้ำนบำท เบื้องต้นยังไม่มีกำรแจ้ง เงินใส่ตู้เอทีเอ็ม ได้เงินสดไปกว่ำ5 ล้ำนบำท ก่อน รำยละเอียดหรือสรุปข้อสงสัยตำมค�ำบอกเล่ำ จะหลบหนีไปได้ ซึ่งหลังเกิดเหตุเจ้ำหน้ำที่ตำ�รวจ ของพนักงำนขนเงินว่ำไปในทิศทำงใดเนื่อง ระดมก�ำลังออกไล่ล่ำคนร้ำยอย่ำงเต็มที่ พร้อม จำกเกรงว่ำจะเสียรูปคดี แกะรอยจำกโทรศัพท์มือถือที่คนร้ำยทำ�ตกไว้ในที่ ทำงด้ำนกำรสืบสวนสอบสวนของ เกิดเหตุ และล่ำสุด พล.ต.ต.สุทธิพงษ์ วงษ์ปิ่น ต ำ� รวจภำค 7 และกองปรำบปรำม ได้มุ่งไปที่ รรท.ผบช.ภ.7 ออกคำ�สงั่เด้ง ผกก.สภ.สองพี่น้อง กลุ่มคนมีสีนอกรีตบำงคน ที่โดนให้ออกจำก เข้ำกรุภำค7 หลังกำรสืบสวนคดีไม่มีควำมคืบหน้ำ รำชกำรในเขตพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี จ.กำญจนบุรี เท่ำที่ควร ตำมที่เสนอข่ำวไปแล้วนั้น จ.สมุทรสำคร และ จ.นครปฐม โดยนำ�ทะเบียน

สำ�หรับควำมคืบหน้ำเมื่อวันที่ 25 พ.ย. ประวัติอำชญำกรของตำ�รวจภูธรภำค 7 มำตรวจ ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ เมื่อคืนที่ผ่ำนมำ พล.ต.ต. สอบหำรูปพรรณสัณฐำน พฤติกำรณ์วิธีกำรใช้ สุคุณ พรหมำยน รรท.ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี อำวุธ และกลุ่มที่ช�ำนำญกำรในกำรใช้ปืนพก พ.ต.อ.เกรียงไกร วุฒิพำนิช รอง ผบก.ภ.จว. ขนำด 9 มม. ที่เป็นอำวุธของคนร้ำยในคดีนี้ สุพรรณบุรี รรท.ผกก.สภ.สองพี่น้อง พร้อมกำ�ลงั นอกจำกนี้จำกกำรตรวจกล้องวงจรปิดอย่ำง ชุดสืบสวน ภ.จว.สุพรรณบุรี และชุดสืบสวน ละเอียดพบว่ำ คนร้ำยสวมเสื้อเกรำะป้องกันตัว สภ.สองพี่น้อง ร่วมกับ นำยธนกร ส�ำเร็จผล ด้วย จึงเชื่อว่ำคนร้ำยน่ำจะเป็นเจ้ำหน้ำที่ของ รัฐ หรือเคยเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ รวมถึงท่ำทำง และวิธีกำรยิงปืนของคนร้ำยที่สำมำรถบิดข้อ มือยิงในแนวรำบได้

ในที่สุดเจ้ำหน้ำที่ก็สืบทรำบว่ำหนึ่งใน ผู้ร่วมก่อเหตุในครั้งนี้คือ นำยชัยเดช เพ็ชรปำน กัน หรือใหญ่ อำยุ 35 ปี อยู่บ้ำนเลขที่ 133 หมู่ 11 ต.บำงตำเถร อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี และไปแอบซ่อนตัวอยู่ที่บ้ำนแฟนสำวในเขต ต.ดอนมะนำว อ.สองพี่น้อง ต่อมำเวลำ 06.30 น. พล.ต.ต.สุทธิพงษ์ วงษ์ปิ่น รรท. ผบช.ภ.7 พล.ต.ต.สุทิน ทรัพย์พ่วง ผบก.ป. พล.ต.ต.สมชำย รักเสนำะ ผบก.สส.ภ.7 พล.ต.ต.สุคุณ พรหมำยน รรท.ผบก.ภ.จว. สุพรรณบุรี พ.ต.อ.อภิชิต สุรพินิจ ผกก. สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี พร้อมก�ำลังจำกหน่วย คอมมำนโด กก.5 บก.ป. และหน่วยสุนัข ตำ�รวจ รวมกว่ำ100 นำย เข้ำตรวจค้นบ้ำนแฟน สำวของนำยชัยเดช แต่จำกกำรปูพรมตรวจค้น ไม่พบตัว พบเพียง น.ส.นก(นำมสมมุติ) แฟน สำว เจ้ำหน้ำที่จึงได้นำ�ตัวไปสอบสวน เบื้องต้น ทรำบว่ำ มีคนขี่รถจักรยำนยนต์มำรับตัวออกไป ช่วงกลำงดึกที่ผ่ำนมำ

พร้อมกันนี้ก�ำลังเจ้ำหน้ำที่เข้ำตรวจค้น บ้ำนร้ำงหลังโรงเจ หมู่1 ต.ดอนมะนำว ห่ำงจำก บ้ำนพักแฟนสำวของนำยชัยเดชไปประมำณ 1 กม. ปรำกฏว่ำพบรถจักรยำนยนต์ยำมำฮ่ำ รุ่น มีโอ สีดำ� ไม่ติดแผ่นป้ำยทะเบียน ซึ่งเป็นรถคัน ใช้ก่อเหตุ จอดซุกซ่อนอยู่ในห้องน้ำ�หลังบ้ำนร้ำง รวมทั้งของกลำงเป็นเสื้อกำงเกงและหมวกกัน น็อกของคนร้ำย นำ�มำทิ้งไว้ในบ่อน้ำ�หลังห้องน้ำ� เจ้ำหน้ำที่จึงกั้นพื้นที่เตรียมให้กองพิสูจน์ หลักฐำนมำตรวจสอบต่อไป

ทั้ง นี้ สืบเนื่องมำจำกกำรสืบสวน แกะรอยจำกโทรศัพท์มือถือที่ทำ�ตกไว้ในที่เกิด เหตุ เบื้องต้นทรำบว่ำมีชื่อ น.ส.มณีรัตน์ ใจตรง เกี่ยวข้องกับกำรจดทะเบียนซิมกำร์ด โดยเมื่อ24 ต.ค.ที่ผ่ำนมำ มีกำรคัดทะเบียนรำษฎร (ทร.14) ชื่อ น.ส.มณีรัตน์ ใจตรง จำกท้องที่ อ.บ้ำนบึง จ.ชลบุรี ซึ่งกำรสืบสวนต่อมำทรำบชื่อผู้ต้อง สงสัยที่คัดทะเบียนรำษฎรคือ ส.ต.ต.วิฑูรย์ เพ็ชรปำนกัน อำยุ 24 ปี ผบ.หมู่ ฝ่ำยสืบสวน สภ.บ้ำนบึง จ.ชลบุรี

จนกระทั่งวันที่ 24 พ.ย.ที่ผ่ำนมำ ตำ�รวจ กองปรำบปรำมได้ติดตำมตัว ส.ต.ต.วิฑูรย์ มำ สอบปำกคำ� ที่ สภ.บ้ำนบึง เบื้องต้น ส.ต.ต.วิฑูรย์ รับว่ำเป็นผู้คัดทะเบียนรำษฎรของ น.ส.มณีรัตน์ แล้วนำ�ไปให้กับ นำยชัยเดช เพ็ชรปำนกัน พี่ชำย ของ ส.ต.ต.วิฑูรย์ จริง ทำ�ให้ชุดสืบสวนเชื่อว่ำ ส.ต.ต.วิฑูรย์ มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้ จึงได้นำ�ตวั มำสอบสวนเพิ่มเติมที่ บก.สืบสวน ภ.7 ซึ่งใน ที่สุด ส.ต.ต.วิฑูรย์ รับสำรภำพว่ำเป็นผู้วำงแผน ในกำรกระทำ�ควำมผิดในคดีนี้ โดยได้วำงตัวนำย เปี๊ยก เพื่อนของพี่ชำย เป็นคนดูต้นทำง ไปเปิด ซุ้มขำยป๊อปคอร์นในปั๊ม ปตท.ที่เกิดเหตุ คอยดู ลำดเลำขณะที่พนักงำนธนำคำรมำเติมเงินในตู้ เอทีเอ็ม จำกนั้น ส.ต.ต.วิฑูรย์ กับนำยเชำว์ ซึ่ง เป็นคนซื้อโทรศัพท์ ได้ใช้รถเก๋งฮอนด้ำ ซีวิค สี บรอนซ์ทอง ไปซื้อโทรศัพท์เมื่อวันที่6 พ.ย. เพื่อ ใช้ก่อเหตุ โดยใช้หมำยเลขบัตรประจ�ำตัว ประชำชนของ น.ส.มณีรัตน์ ซื้อโทรศัพท์พร้อม ซิมกำร์ด แต่ทำงร้ำนแจ้งว่ำซื้อไม่ได้ จึงได้เปลี่ยน ไปจดทะเบียนคนซื้อเป็นชื่อ นำงหนูเล็ก หญิง ชรำซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับคดี โดยกำรซื้อโทรศัพท์ เครื่องนี้เพื่อแกล้งทำ�ตกไว้ในที่เกิดเหตุ อำ�พรำง เจ้ำหน้ำที่ในกำรติดตำมและยื้อเวลำในกำรหลบ หนี โดยวำงแผนว่ำใช้โทรศัพท์เบอร์นี้โทรฯไปหำ บุคคลอื่น ๆ 17 สำย แต่เป็นกำรโทรฯแล้ววำงหู ทันที โดยที่ปลำยสำยยังไม่ได้รับ รวมถึงโทรฯหำ นำยบอย ซึ่งมีประวัติทำงคดีอย่ำงโชกโชน ทำ�ให้ เจ้ำหน้ำที่หลงทำงในกำรนำ�ตวัมำสอบสวน

ส่วนอำวุธปืน 9 มม. ส.ต.ต.วิฑูรย์ ไป เอำมำจำกเพื่อนชื่อนำยตูน แล้วนำ�ไปให้กับนำย ชัยเดช พี่ชำย เพื่อรอก่อเหตุ ซึ่งช่วงก่อนก่อเหตุ จะให้นำยชัยเดชเตรียมตัวซุ่มอยู่ที่ฝั่งตรงข้ำมปั๊ม ปตท. โดยใส่เสื้อเกรำะของ ส.ต.ต.วิฑูรย์ รอนำย เปี๊ยกคนดูต้นทำงส่งสัญญำณด้วยกำรโทรศัพท์ แจ้ง หลังเกิดเหตุ ส.ต.ต.วิฑูรย์ รั บว่ำได้กลับไป ที่บ้ำนเพื่อคุยกับนำยชัยเดชถึงผลงำนกำรก่อเหตุ จำกนั้นวันที่ 24 พ.ย. ประมำณ 14.00 น. นำยชัยเดชได้ติดต่อ ส.ต.ต.วิฑูรย์ ทำงโทรศัพท์ แจ้งว่ำให้มำที่สถำนีขนส่งสำยใต้ หลังจำกนั้นก็ ติดต่อกันไม่ได้อีก เบื้องต้นทรำบจำกนำยชัยเดช เพียงว่ำ เงินที่ได้มำ รถจักรยำนยนต์ และชุดที่ สวมก่อเหตุ นำยชัยเดชนำ�ไปซุกซ่อนไว้ในป่ำ หลังบ้ำนเมียนำยชัยเดช หลังโรงเจดอนมะนำว อ.สองพี่น้อง

ทั้งนี้ ผู้ร่วมก่อเหตุในครั้งนี้มีด้วยกัน 6 คน ประกอบด้วย นำยชัยเดช เป็นคนเข้ำไปปล้น นำยสมนึก หรือเปี๊ยก สมสวย อำยุ35 ปี คนขำย ป๊อปคอร์น คอยดูต้นทำง นำยตูนกับนำยฟ้ำเป็น คนจัดหำอำวุธปืน นำยเชำว์เป็นคนซื้อโทรศัพท์ มือถือเครื่องที่ตกในที่เกิดเหตุ และ ส.ต.ต.วิฑูรย์ เป็นคนต้นคิดและวำงแผนกำรปล้นทั้งหมด

ต่อมำมีรำยงำนข่ำวว่ำ เจ้ำหน้ำที่ตำ�รวจ สำมำรถติดตำมจับกุมผู้ร่วมแก๊งได้อีก 2 คนคือ นำยชัยเดช พี่ชำย ส.ต.ต.วิฑูรย์ จับกุมได้ที่ โรงแรมแห่งหนึ่งใน ต.บำงเลน อ.สองพี่น้อง และนำยสมนึก คนขำยป๊อปคอร์น จับได้ขณะ ขำยป๊อปคอร์นอยู่ในปั๊มที่เกิดเหตุ ขณะเดียวกัน ในช่วงเย็นก�ำลังเจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจพร้อมด้วยนัก ประดำน้ำ� ได้ไปงมค้นหำเงินของกลำงภำยในบ่อ ทรำยร้ำงซึ่งมีน้ำ�ทว่มขังลึก ปรำกฏว่ำพบเงินที่ คนร้ำยนำ�ไปถ่วงน้ำ�ไว้จำ�นวนหนึ่ง หลังจำกนั้น เจ้ำหน้ำที่ตำ�รวจนำ�ตวัผู้ต้องหำทั้ง 3 คนที่จับกุม ได้ไปทำ�แผนประกอบคำ�รับสำรภำพ

ทำงด้ำน พล.ต.ต.สมประสงค์ เย็นท้วม ผบก.ภ.จว.ชลบุรี กล่ำวว่ำ หลังจำกที่ทรำบข่ำว มีเจ้ำหน้ำที่ตำ�รวจ สภ.บ้ำนบึง จ.ชลบุรี เข้ำไป เกี่ยวข้องโดยได้รับกำรประสำนงำนจำกต�ำรวจ กองปรำบปรำม จึงได้ประสำนไปยัง พ.ต.อ. ดุษฎี กุญชร ณ อยุธยำ ผกก.สภ.บ้ำนบึง ซึ่งเป็นผู้ บังคับบัญชำโดยตรงของ ส.ต.ต.วิฑูรย์ ให้ทรำบ จำกนั้นเจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจกองปรำบปรำมได้เดิน ทำงมำน�ำตัว ส.ต.ต.วิฑูรย์ ที่ถูกกล่ำวหำว่ำ พัวพันในกำรปล้นครั้งนี้ไปสอบสวน

สำ�หรับ ส.ต.ต.วิฑูรย์ หัวหน้ำแก๊งปล้นเงิน 5 ล้ำน เป็นตำ�รวจ สภ.บ้ำนบึง เพิ่งได้รับรำงวัลผู้ ปฏิบัติงำนดีเด่นด้ำนงำนสืบสวนของ สภ.บ้ำนบึง เมื่อเดือน ต.ค.ที่ผ่ำนมำ โดยพ.ต.อ.ดุษฎี กุญชร ณ อยุธยำ ผกก.สภ.บ้ำนบึง เป็นผู้มอบรำงวัล ซึ่ง กำรสอบสวน ส.ต.ต.วิฑูรย์ ยอมรับสำรภำพว่ำ เป็นผู้คัดทะเบียนรำษฎร (ทร.14) ของ น.ส.มณี รัตน์ แล้วนำ�ไปให้กับนำยชัยเดช พี่ชำย ไปยื่นเพื่อ ขอเปิดซิมมือถือเครื่องดังกล่ำว.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.