“จ๊อบแมน” job_man28@yahoo.co.th

Daily News Thailand - - แรงงาน-สาธารณสุข -

“ต้องบอกว่า แต่ละงานที่ผ่านมา ไม่ ว่าจะเป็นเรื่องการ ทำางานเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษา เราก็ได้ประสบการณ์ มาแบบหนึ่ง จุดหนึ่งที่ทำาให้เราเห็นว่าข้อมูลและความน่าเชื่อถือเป็น เรื่องสำาคัญ เราต้องศึกษาคู่ค้าทางธุรกิจให้รอบคอบ รวมทั้งการประเมิน ความน่าเชื่อถือด้วย เพราะป้อมเองเคยพลาดมาแล้วเรื่องที่ไม่รอบคอบ ในการศึกษาข้อมูลทางธุรกิจ จนทำาให้ถูกหลอกลวงจนในที่สุดเราต้อง ใช้กระบวนการทางกฎหมายเข้ามาจัดการ แต่จุดที่เราผ่านเรื่องแบบนั้น เราก็ได้ประสบการณ์ที่ดีตามมา”

ส่วนงานที่ทำาให้เธอได้ใช้ความรู้ความสามารถโดยตรง คือ การ ได้มีโอกาสเข้ามาทำางานกับบริษัทผลิตภัณฑ์กลุ่มอุปโภคบริโภค ที่เป็น บริษัทยักษ์ใหญ่ข้ามชาติ เธอมีโอกาสเข้ามาเรียนรู้ถึงแนวคิด มุมมอง โดยเฉพาะการผลิตสินค้า Fast-moving consumer goods หรือ FMCG คือ สินค้าที่จำาหน่ายเร็วและมีต้นทุนต่ำา ซึ่งสินค้าในกลุ่มนี้จะ มีลักษณะของสินค้าประเภท FMCG คือ มีการซื้อบ่อย มีราคาค่อน ข้างต่ำา เป็นสินค้าที่ใช้อุปโภคบริโภคในชีวิตประจำาวัน มีปริมาณมาก มี กำาไรต่อหน่วยค่อนข้างน้อย และมีเครือข่ายกระจายสินค้าที่ค่อนข้าง กว้างขวาง งานส่วนพวกนี้ช่วยสอนเราให้ มองพฤติกรรมคนมากขึ้น มองความต้องการ การใช้งานมากขึ้น และกลายเป็นโจทย์ สำาคัญที่ทำาให้เรานำามาวางแผนต่อการผลิต สินค้า

“เมื่อทำางานมาได้ในช่วงเวลาหนึ่ง บาง ครั้งชีวิตคนทำางานประจำามันก็มีแว้บเข้ามาในหัว เราว่า เราควรสร้างธุรกิจขึ้นมาเป็นของเราเองบ้าง หรือไม่ ก็มามองตัวเองว่าเรามีความสามารถอะไร บ้าง และประสบการณ์ที่ผ่านมาเราจะเอามาใช้ อย่างไรบ้าง สองเรื่องนี้เป็นเรื่องสำาคัญ”

“ป้อม” ยังสะท้อนถึงวันที่ทดลองทำาอะไรเป็น ของตัวเอง เริ่มใส่แบรนด์ที่ตัวเองคิดเองเข้าไป แต่เธอ ยังบอกว่า พอเริ่มต้นเราก็พยายามเอาสิ่งที่เรารู้และถนัดมา ใช้ แม้จะไม่ใช่สิ่งที่ถนัด แต่ก็ดั้นด้นไปหาความรู้ใหม่ ๆ เพื่อมาผนวกกับความรู้ที่ตัวเองมี และเริ่มทำาในสิ่งที่คิดว่า ใช่ และตามกระแสที่เขาฮิตกันตอนนั้น เลือกไปทำา “ไอศกรีมโฮมเมด”

“เราก็มองว่า กลิ่นและรสชาติของไอศกรีมนั้น ใน และไม่ใช่เพียงแค่คิดไปเรื่อย ๆ ล่าสุด ผลิตภัณฑ์ Go Green Cleanser (www.facebook. com/gogreencleanser) ได้รับ การคัดเลือกเป็น 1 ใน 53 ผู้ ประกอบการ เข้าร่วมโครงการสร้าง ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ (Startup Vouc her) โดยความร่วมมือระหว่าง สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม (สสว.) รวมทั้งในต้นเดือน ธ.ค. 2559 นี้ “ป้อม” และแบรนด์ Go Green Cleanser ของเธอมีโอกาสจะไปนำาผลงานวิจัยสิ่ง ประดิษฐ์ และนวัตกรรมของผู้ประกอบการ ธุรกิจเทคโนโลยี เพื่อเป็นตัวแทนของ ประเทศไทยไปเข้าร่วมประกวดและจัด แสดงผลงานในเวทีระดับนานาชาติ “Seoul International Invention Fair” (SIIF 2016) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1–4 ธ.ค. 2559 ณ สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีอีกครั้งในการ เปิดประสบการณ์ในงานที่เธอสร้างด้วยตัวเอง ขึ้นมา และเป็นการต่อจิ๊กซอว์ให้กับ “เส้นทาง งาน” ที่สร้างเองกับมือ และย้ำาว่าวันนี้ “เดินมา ถูกทาง” จริง ๆ.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.