เมนูที่ผู้ป่วยมะเร็งต้องลอง

Daily News Thailand - - แรงงาน-สาธารณสุข -

“ขิง “ขิง” มีความไว ดังนั้นขอให้ปอกเปลือกก่อน แล้วฝานบาง ๆ ต้มในสัดส่วนขิงแก่ 1 กำา มือกับนำ้าเปล่าประมาณครึ่งลิตร ต้มด้วย ไฟแรงจนนำ้าค่อย ๆ เหลือง แล้วค่อย ลดไฟลงเหลือระดับปานกลาง และ ต้มต่อไปจนกว่านำ้าขิงเข้มขึ้น ให้นำ้าลด ไปประมาณ 1 ใน 3 กำาลังดี แล้ว กรองเอากากขิงออกปรุงรสตัดเค็ม และ นำ้าตาล ซึ่งแนะนำาเป็นทรายแดงเพราะมี กลิ่นที่ดีและหวานน้อยเป็นธรรมชาติมากกว่า แต่ถ้าเป็นผู้ป่วยเบาหวานก็ให้ใช้สารแทนความ หวานแทนนำ้าตาล” ภญ.ณัฐพัชร์ บอกว่า ปัจจุบันต่างประเทศมีการ ใช้เพื่อลดอาการคลื่นไส้อาเจียนหลังรับยาเคมีบำาบัด อย่างแพร่หลายในรูปแบบของสารสกัดจากขิง ชนิดแคปซูล บางประเทศใช้ทดแทนการกินยา กันอาเจียนเลย แต่สำาหรับประเทศไทยยังไม่มี การใช้มากนัก เนื่องจากขิงแคปซูลของไทย อาจจะสกัดสารสำาคัญออกมาได้สัดส่วนที่ยัง ไม่เข้มข้นเพียงพอต่อการใช้เพื่อทดแทนยา กันอาเจียน ซึ่งตรงนี้ยังต้องมีการศึกษาก่อน นำามาใช้ เช่นเดียวกับที่โรงพยาบาลศิริราชก็ยัง ไม่ได้มีการใช้ขิงแคปซูล หรือนำ้าขิงกับผู้ป่วยที่ รับยาเคมีบำาบัด แต่ก็ได้แนะนำาผู้ป่วยให้นำาสูตร นำ้าขิงกลับไปใช้ที่บ้าน พร้อมกันนี้ยังได้วางแผนศึกษาและพัฒนา ศักยภาพของขิงไทยในการรักษาโรคมากขึ้น เพื่อให้คนไข้กลับไปแล้ว เกิดความรู้สึกไม่ดีและให้ความร่วมมือในการรักษา.

ภญ.ณัฐพัชร์ แสง สุขเกษมศักดิ์

การจิบ “นํ้าต้มขิง” ระหว่างการรับยาเคมีบำบัด และหลังการ รับยาเคมีบำบัดอีก 2-3 วัน โดยรับ ประทานขณะท้องว่างหลังอาหาร จะ ช่วยลดอาการข้างเคียงดังกล่าวได้ ค่อนข้างดีเมื่อเทียบกับคนที่ไม่ได้ ดื่ม และไม่ได้รับประทานยาต้าน การอาเจียน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.