เกิดขึ้นได้จากภัยรอบตัว

Daily News Thailand - - แรงงาน-สาธารณสุข -

ของเสมหะหรือการบวม จะทำาให้เกิดภาวะการขาดออกซิเจนเรื้อรัง ได้ด้วย เมื่อตรวจร่างกายอาจมีเสียงวี้ด มีอาการเหนื่อยหอบ หายใจ ลำาบาก ซึ่งอาจมีอาการหลอดลมอักเสบแทรกซ้อนลงไป

ปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน เช่น ผู้ ที่คลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโรคทางเดินหายใจ ผู้ที่อยู่ในช่วงที่มีการ ระบาดของโรคทางเดินหายใจ เช่น ไวรัสต่าง ๆ ผู้ที่มีสุขภาพอ่อนแอ หรือภูมิต้านทานโรคต่ำา การไปอยู่ในที่ที่แออัดสูง เช่น ในห้างสรรพ สินค้า โรงหนัง โรงละคร และค่ายผู้อพยพ

ปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดลมเรื้อรัง มักจะเกี่ยวข้องกับ การสูบบุหรี่ การได้รับควันบุหรี่เรื้อรัง คนที่ได้รับฝุ่นละออง หรือ มลพิษทางอากาศเรื้อรัง มีอาชีพที่เกี่ยวข้องกันกับมลพิษทางอากาศ เช่น การทำาเหมืองแร่ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำาให้เกิดการระคายเคืองเรื้อรัง นำา ไปสู่การเป็นโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรังได้

การรักษาแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 1. รักษาตามสาเหตุ โดยการให้ยาปฏิชีวนะ 2. การรักษาแบบประคับประคองอาการ เช่น การให้ยาต่าง ๆ การให้ดื่มน้ำามาก ๆ เพื่อละลายเสมหะ การให้ยาแก้ แพ้ และยาขยายหลอดลม

ส่วนการรักษาอาการเรื้อรังที่ดีที่สุด คือการเลิกบุหรี่ หลีกเลี่ยง ควันบุหรี่ และมลพิษต่าง ๆ และอาจจะแนะนำาให้พ่นยา ไม่ว่าจะเป็น ยาต้านการอักเสบในกลุ่มสเตียรอยด์ ยาขยายหลอดลม หรือการรักษา ประคับประคองตามอาการอื่น เช่น ยาแก้ไอ ละลายเสมหะ หรือใน ผู้ป่วยบางรายอาจจะเหมาะกับการให้ออกซิเจนเป็นครั้งคราว การฉีด วัคซีนต่าง ๆ ก็สำาคัญ การรักษาอนามัยพื้นฐาน หลีกเลี่ยงสถานที่ แออัด และการใช้ผ้าปิดปาก.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.