โรคหลอดลมอักเสบ

Daily News Thailand - - แรงงาน-สาธารณสุข -

โรคหลอดลมอักเสบเฉียบ พลัน มักจะเกิดเมื่อมีการติดเชื้อใน ทางเดินหายใจไล่ลงไปจนถึงหลอด ลม โดยเชื้อโรคจะไปก่อกวน ทำาให้ เกิดอาการอักเสบ อาการบวมของ เยื่อเมือกที่บุทางเดินหายใจของเรา นำาไปสู่การระคายเคือง และนำาไปสู่ การมีเสมหะมากขึ้น ซึ่งจะมีอาการ ไอร่วมด้วย อาจมีไข้และอาการ อ่ อ น เพ ลี ย และอาจพบเชื้อ

“โรคหลอดลม” อีกหนึ่งโรค ที่เป็นได้ง่าย เนื่องจากสาเหตุส่วน ใหญ่มักเกิดจากชีวิตประจำาวันของ เรา โรคหลอดลมอักเสบมี 2 ชนิด ได้แก่

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.