ร่วมจัดกิจกรรม ‘ส�นต่อง�นที่พ่อทำ�’

Daily News Thailand - - เกษตร -

ธ ดร.วิณะโรจน์ อธิบดีกรมส่งเสริม สหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผย ว่า กิจกรรม สานต่องานที่พ่อทำา สร้างฝาย ชะลอน้ำา 89 ฝาย ในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือ ระหว่าง กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ กับจังหวัดเพชรบุรี หน่วยงาน ราชการต่าง ๆ ในจังหวัดเพชรบุรี ภาคเอกชน ตลอดจนขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่ และสมาชิก สหกรณ์ในโครงการตามพระราชประสงค์หุบ กะพง

ทั้งนี้ด้วยสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย เดช พระราชทานที่ดินของพระองค์ให้เป็นที่ทำากิน และอยู่อาศัยของประชาชนที่ไม่มีที่ดินทำากินและอยู่ อาศัย ได้เข้ามาทำากินและอยู่อาศัย

การนี้ ส่วนงานในพื้นที่ จึงได้น้อมนำา แนวทางดังกล่าวมาปฏิบัติ ณ โครงการตามพระ ราชประสงค์หุบกะพง ตำาบลเขาใหญ่ อำาเภอชะอำา และจากพระราชดำารัส น้ำาคือชีวิต ที่แสดง จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่แห้งแล้ง รกร้าง ให้เห็นถึงความสำาคัญของน้ำากับการดำารงอยู่ของ ว่างเปล่า แต่ด้วยน้ำาพระราชหฤทัยของพระองค์ ทุกชีวิต ซึ่งช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยได้ประสบ ยังผลให้สามารถพลิกฟื้นพื้นที่ให้อุดมสมบูรณ์ วิกฤติเกี่ยวกับน้ำาหลายประการนับตั้งแต่การ และจัดสรรให้แก่ราษฎรที่ไม่มีที่ดินทำากินและอยู่ ขาดแคลนน้ำาและปัญหาน้ำาท่วม อาศัยได้เข้าใช้ประโยชน์ภายใต้การรวมตัวแล้วจัด

ฝายชะลอน้ำา ซึ่งถือเป็นหนึ่งในโครงการ ตั้งเป็นสหกรณ์ขึ้นมาเพื่อทำาหน้าที่ในการบริหาร ตามแนวพระราชดำาริที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรธ จัดการในการดำาเนินชีวิต และประกอบอาชีพในรูป มหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานให้ปวงชนชาว แบบ ร่วมกันผลิต รวมกันขายและร่วมกันรับ ไทย ใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ประโยชน์ ที่ให้ประโยชน์อย่างยาวนานและยั่งยืน และเป็น ธ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ หน่วยงานที่เข้า วิศวกรรมพื้นบ้านแบบง่าย ๆ ที่ใช้วัสดุในพื้นที่ เช่น ร่วมกิจกรรม ได้ช่วยกันสร้างฝายชะลอนำ้า โดย กิ่งไม้ ไม้ล้มขอน ก้อนหิน มาสร้างเป็นเขื่อนเล็ก ๆ ใช้วัสดุในพื้นที่มาดำาเนินการ อันจะยังประโยชน์ ขวางเส้นทางไหลของสายน้ำาจากยอดเขาก่อนลง ต่อสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืนตามพระราชดำาริ มาถึงพื้นราบ เพื่อกักเก็บน้ำา และดักตะกอนไว้เป็น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย ชั้น ๆ เกิดแอ่งน้ำาขนาดเล็ก สร้างความชุ่มชื้นที่ เดช.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.